Normatīvie dokumentiGulbenes  novada  dome
LIZUMA VIDUSSKOLA
Reģ.Nr. 4413900963
„Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV - 4425
Tālr.64473732, fakss 64473732, e-pasts: lizuma.vidusskola@gulbene.lv

  DROŠĪBAS NOTEIKUMI
2-4 GADUS VECIEM BĒRNIEM
Gulbenes novada Lizuma pagastā10.10..2013.                                                                                                                       Nr. 1


SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”
LIZUMA VIDUSSKOLAS 2-4 G.V. BĒRNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
 GRUPU  IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM


Grupas drošības noteikumi 2 - 4 gadus veciem bērniem (turpmāk- Grupu noteikumi) nosaka  bērnu drošu rīcību Lizuma vidusskolas (turpmāk- Iestādē ) , teritorijās – grupu laukumos, sporta laukumā un tās organizētajos pasākumos .
Grupu skolotājas  iepazīstina  un pārrunā ar bērniem par Grupu noteikumu :
-  I ,V, VI sadaļā minētajām drošības prasībām ikdienas mācību un  audzināšanas     darba procesā,  ne retāk kā divas reizes gadā un katru  reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas,  kuras var apdraudēt  bērnu drošību un veselību;        
- XII sadaļā minētajām drošības prasībām - pirms katras pastaigas, pārgājiena  vai ekskursijas;
-  II, III, IV sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras  nodarbības un  pasākuma. , lai noteikumus iedzīvinātu un tie tiktu   ievēroti.
Par  Grupu noteikumu izmaiņām lemj Iestādes direktors.

 I. GRUPAS TELPĀS, NODARBĪBĀS
1. Telpās pārvietojies soļos.
2. Sēžot uz krēsla, nešūpojies, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi.
3. Uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus -  spēļu kastes un rotaļlietas.
4. Par priekšmetu bojājumiem saki pieaugušajiem.
5. Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to pieaugušajiem.
6. Ar asiem priekšmetiem ( šķērēm) darbojies tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē, esi uzmanīgs. Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt skaistu zīmējumu, bet bakstot un durot draugam- sāpīgu brūci.
7.  Neatstāj grupas telpas bez pieaugušā atļaujas.
8. Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.
9. Verot durvis, paskaties, kur ir tavi vai kāda cita pirkstiņi.
10. Ieej vai izej pa durvīm viens vai pārī.
11. Nemētā savas lietas un priekšmetus, jo nezini, kur tie var nokrist.
12. Atceries, ka tev nav jāsit. Tu proti runāt.
13. Aizsargā savu un neaizskar citu bērnu ķermeni, nekod otram, jo arī viņam sāp.
14. Guļamistabā:
     -     nekarājies  pāri gultas malām;
     -     nestāvi gultā stāvus;
     -     nelēkā pa gultu;
     -     netraucē citiem bērniem gulēt.
15. Tualetē:
     -     ievēro tualetes lietošanas noteikumus;
     -     uzmanīgi paņem un noliec savu podiņu;
16. Ieej vai izej pa durvīm viens vai pārī.

II. SPORTA ZĀLĒ, SPORTA NODARBĪBĀS , SPORTA LAUKUMĀ
17.  Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
18.  Uz sporta nodarbību ej tikai sporta apģērbā un apavos.
19.  Nodarbībā:
     -     ievēro disciplīnu un kārtību;
     -     skrien tikai norādītā virzienā;
     -     neaizskar un netraucēt citus bērnus;
     -     klausi skolotāju un audzinātāju, izpildi dotos uzdevumus.
20.  Vingrošanas rīkus un inventāru  izmanto atbilstoši  to pielietojumam, ar skolotājas vai audzinātājas atļauju un tās klātbūtnē.
21.  Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts ,lūdz pieaugušā palīdzību.

III.  MŪZIKAS STUNDĀS
22.  Uz nodarbību ej piemērotos apavos.
23.  Kustības ( skriet, lēkāt utt.) izpildi tikai ar skolotājas atļauju.
24. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem- nešūpojies, negrozies, negrūsties.
25.  Ar mūzikas instrumentiem darbojies tikai skolotājas uzraudzībā, atbilstoši katra instrumenta pielietojumam.
26.  Atceries, ka ar mūzikas centru un citām elektroierīcēm darbojas tikai pieaugušie.
27.  Zāles dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikšanai  ar rokām.

IV.  CITOS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS
 28. Pasākumos:
       - zālē pa durvīm ienāc lēni, negrūstoties, pēc pieaugušā norādījuma- pa vienam
          vai pārī;
      -  pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem;
      -  ievēro skolotājas un audzinātājas norādījumus;
      - neēd un nekošļā košļājamo gumiju;
      - ievēro noteikumus arī izejot no zāles;
      - negrūsties ,patvaļīgi nepārvietojies, skaļi neuzvedies, netraucēt citiem.

V. PĀRVIETOŠANĀS  PA KORIDORIEM UN KĀPNĒM
29.  Pa koridoriem  ej soļos, neslidinies, negrūsties un skaļi nesarunājies.
30.  Pa kāpnēm ej ar apaviem kājās.
31.  Pa kāpnēm ej viens, turoties pie kāpņu margām vai audzinātājai, auklei pie rokas,
32. Pa kāpnēm ej lēnām un pa vienam pakāpienam, nelēkā, negrūsties.                               

VI.  PERSONĪGĀ HIGIENA
33.  Lieto tikai savu ķemmi un kabatlakatiņu, zobu birstīti.
34.  Obligāti mazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēdienreizēm.
35.  Neņem mutē priekšmetus, kuri  bijuši otra mutē.
36.  Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus( lūpu krāsas).
37.  Neliec mutē nezināmas vielas, augus, dažādas lietas.

 VII.   IESTĀDES TERITORIJĀ / LAUKUMOS
38.  Neatstāj skolas teritoriju viens.
39.   Uzturies tikai norādītajā vietā.
40.  Uz rotaļlaukumu ej pārī ar draugu, neskrien, negrūsties.
41.  Par katru negadījumu ( kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki skolotājai vai audzinātājai.
42.  Smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm.
43.  Staigājot laukumā ar basām kājām, esi uzmanīgs! Zālītē var atrasties bites vai citi kukaiņi, kuri var iekost.
44.  Ja svešs tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki pieaugušajam.
45.  Vingrošanas ierīces drīksti izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē.
46.  Slidkalniņš:
        - uz slidkalniņa drīksti atrasties viens ;
        - dodoties uz slidkalniņu – negrūsties.
47.  Šūpoles:
        - neej pie šūpolēm, ja kāds jau šūpojas;
        - nešūpojies augstu;
        - šūpojoties neatlaid rokas;
        - ja gadās izkrist, paliec mierīgi guļot, nepacel galvu līdz šūpoles apstājas.
48.  Līdzsvara baļķis:
        - pārvietojies  pa vienam;
        - izmanto sausā un siltā laikā.
49.  Kāpjamie rīki:
        - neslidinies pa stieņiem, kuri tam nav paredzēti;
        - kāpjot negrūsties.

VIII. CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI
50.  Pa ietvi ej pārī ar draugu pa ietves labo pusi.
51.  Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.

IX. UGUNSDROŠĪBA UN RĪCĪBA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS
52.  Dzirdot dūmu detektora signālu- nekavējoties dodies pie pieaugušā.
53.  Zini savu vārdu, uzvārdu.
54.  Ugunsgrēka gadījumā izpildi pieaugušo norādījumus.
55.  Nenes uz bērnudārzu līdzi sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam, saki pieaugušajam.
56.  Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.

X. ELEKTRODROŠĪBA
57.  Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes.
58.  Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces( radio un elektriskās eglīšu virtenes ) un   raustīt aiz vada.

XI.  PASTAIGAS
59.  Ievēro ceļu satiksmes noteikumus ( skat. Ceļu satiksmes noteikumi).
60.  Sadzirdi skolotājas teikto.
61.  Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
62.  Nekad nepacel  un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c. priekšmetus, kā ari neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem.
63.  Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus.
64.  Spēlējies skolotājas norādītā vietā.
65.  Pastaigā gar dīķi, ej pa ietves tālāko ( no dīķa) malu.
66.   Neej uz aizsalušām ūdens tilpnēm.
67.  Mācoties slidināties pa mākslīgi izveidotu ledus celiņu vai laukumu, centies noturēt līdzsvaru. Ja nokrītot sajūti asas sāpes, sauc pieaugušo.
68.  Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.
69.  Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus.

 XII  PIRMĀ PALĪDZĪBA
70  Ja pēkšņi sajūti asas sāpes, sākas galvas reiboņi, paliek nelaba dūša, nekavējoties saki pieaugušajam.
71. Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis, neaiztiec  pušumu (neliec mutē), saki pieaugušajam.
72. Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties  sauc  pieaugušo.
73. Nekad  neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut  tev tos piedāvā draugs, jo tev tie var izrādīties bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to  pieaugušajiem.Direktore                                                                                 I.ĀbeltiņaGulbenes  novada  dome
LIZUMA VIDUSSKOLA
Reģ.Nr. 4413900963
„Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV - 4425
Tālr.64473732, fakss 64473732, e-pasts: lizuma.vidusskola@gulbene.lv

                                                     

Gulbenes novada Lizuma pagastā

                                               
2013.gada 2. septembrī                                                                                 
Noteikumi apstiprināti 02.09.2013.
ar rīkojumu Nr.1-12/115
Izmaiņas apstiprinātas 10.10.2013.
ar rīkojumu 1-12/141

2-4 gadus veco bērnu pirmsskolas grupas
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6.punktiem,Ministru kabineta noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Lizuma vidusskolas nolikumu.

I Vispārīgie noteikumi
1. Lizuma vidusskolas (turpmāk-skola) 2-4 g.v.bērnu pirmsskolas grupas (turpmāk Iestādes) Iekšējās kārtības noteikumi nosaka 2-4 gadus veco bērnu pirmsskolas grupas darbību
2. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti bērnu vecāki vai aizbildņi.
3. Uzņemot bērnu grupā,   vecāki tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem.
4. Vecāki paraksta līgumu, kurš glabājas bērna personas lietā.

II    Darba procesa organizācija
1. Iestādes darba laiks dienas grupā darba dienās no plkst. 6.30 līdz plkst.17.00, pirmssvētku dienās līdz plkst. 16.00., nakts grupā no plkst.17.00  līdz plkst. 6.30
2.  Iestādes uzdevums:
2.1.1.  nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu ēšanas, nodarbību, pastaigas un gulēšanas laiku, veikt individuālo darbu ar bērnu;
2.1.2.  savlaicīgi informēt vecākus par plānotajiem pasākumiem Iestādē;
2.1.3.  ne retāk kā vienu reizi gadā organizēt atvērto durvju dienu vecākiem;
2.1.4.  sniegt bērnam pirmo medicīnisko palīdzību, nepieciešamības gadījumā ziņojot
bērna vecākiem un neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai;
2.1.5.  neatdot bērnu personām, par kurām vecāki nav informējuši, kā arī jebkurai
personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī;
2.1.6.  ziņot tiesībsargājošām iestādēm gadījumos, kad ir aizdomas par  pret bērnu
pielietotu vardarbību;
2.1.7.  pie ēdamzāles izvietot ēdienkarti  5 dienām;
2.1.8.  veikt bērna ēdināšanu trīs reizes dienā  - brokastis, pusdienas, launags (ja bērns apmeklē nakts grupu – arī vakariņas), ievērojot dienā ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas, kas noteiktas normatīvajos aktos;
2.1.9.  sniedzot ēdināšanas pakalpojumu, Iestāde nodrošina sanitāro normu ievērošanu, izmantojamo pārtikas produktu un pagatavotā ēdiena kvalitāti, un to realizācijas termiņus;
2.1.10.  ik dienas veikt bērna Iestādes apmeklējuma uzskaiti;
2.1.11.  aprēķināt maksu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu;
2.1.12.  audzinātājai veikt bērnu ēdināšanas uzskaiti;
2.1.13. veikt pārrēķinu atbilstoši faktiski bērnam sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī, ja vecāki savlaicīgi  (līdz tekošās dienas plkst.7.00) ir informējuši Iestādi par bērna slimību vai Iestādes neapmeklēšanu citu attaisnojošu iemeslu dēļ;
2.1.14. Iestāde ir tiesīga atskaitīt bērnu no grupiņas ilgstošas un neattaisnotas  neapmeklēšanas dēļ, iepriekš par to informējot vecākus.
2.2.  Vecāku pienākumi:
2.2.1.  līguma darbības laikā nodrošināt bērnam regulāru pirmsskolas grupas apmeklējumu;
2.2.2.  sadarboties ar Iestādi bērna personības attīstībā un izglītošanā, turpināt Iestādē
uzsākto bērna attīstības sekmēšanas darbu;
2.2.3.  sadarboties ar Iestādi bērna aprūpes jautājumu risināšanā;
2.2.4.  ņemt vērā Iestādes direktora u.c rekomendācijas, kas pamatotas ar  atbilstošu
speciālistu ieteikumiem, un nepieciešamības gadījumā konsultēties pie Iestādes ieteiktajiem speciālistiem bērna veselības un attīstības nodrošināšanai;
2.2.5.  atvest bērnu uz Iestādi līdz plkst. 8:45, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 9:20, ja bērns
Iestādē neēd brokastis un izņemt bērnu no Iestādes līdz plkst. 17:00 , pirmssvētku dienās līdz plkst. 16:00;
2.2.6.  nepieļaut vērtīgu priekšmetu un lietu, kas neattiecas uz mācību procesu, nešanu uz Iestādi.
2.2.7.  rakstiski paziņot Iestādei par regulāru vēlāku bērna ierašanos Iestādē;
2.2.8.  atvedot bērnu uz Iestādi, ievest bērnu grupas telpā, paziņojot grupas skolotājam
par bērna ierašanos, kā arī,  atnākot bērnam pakaļ, atvadīties no grupas skolotāja;
2.2.9.  vecākiem  grupas telpu apmeklēt tīros apavos;
2.2.10.  atvest bērnu uz Iestādi veselu, tīru, nodrošināt viņam gadalaikam atbilstošu
apģērbu, maiņas apģērbu un sporta tērpu nodarbībām iekštelpās  un ārā, maiņas apaviem un higiēnas piederumiem (ķemmi, kabatas lakatu, zobu pastu un zobu suku);
2.2.11.  paziņot grupas audzinātājai par bērna slimību vai citiem Iestādes neapmeklēšanas attaisnojošiem iemesliem līdz attiecīgās dienas plkst. 7:00;
2.2.12. iesniegt Iestādei izziņu par bērna veselības stāvokli, ja bērns  nav apmeklējis Iestādi ilgāk par trīs darba dienām;
2.2.13.  maksājumu par bērna ēdināšanu veikt līdz nākošā mēneša 5. datumam pie virtuves vadītājas;
2.2.14.  neuzticēt bērnu no Iestādes izņemt personām, kas jaunākas par 13 gadiem;
2.2.15.  rakstiski informēt Iestādi par personām, kuras ir tiesīgas izņemt bērnu no Iestādes;
2.2.16.  neierasties Iestādē alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē, kā  arī neienest un nelietot Iestādē un tās teritorijā alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas,tabakas izstrādājumus, pārtikas produktus un medikamentus, un nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos  Iestādes teritorijā;
2.2.17.  nelietot Iestādē un tās teritorijā necenzētus vārdus un nepielietot vardarbību;
2.2.18. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas
radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
2.2.19.  sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu un saziņas līdzekļiem, izmaiņu gadījumā ziņojot bērna grupas audzinātājai;
2.2.20. regulāri iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas telpas informācijas stendā;
2.2.21.  piedalīties grupas vecāku sapulcēs un Iestādes organizētajos pasākumos;
2.2.22. bērnam uzsākot apmeklēt citu pirmsskolas izglītības iestādi,
pirms tam apmaksāt  iepriekšējo ēdināšanas maksu.
3. Iestādes rīcība, ja bērns apdraud savu vai citu bērnu drošību, veselību vai dzīvību
Ja bērns grupā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
3. 1. audzinātāja informē Iestādes vadītāju par bērna uzvedību;
3. 2. Iestādes vadītājs nodrošina bērnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, uzturēšanos citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita darbinieka klātbūtnē. Uzturēšanās citā telpā  ilgst līdz vecāku ierašanās brīdim;
3 3. Iestādes vadītājs informē bērna vecākus par bērna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Iestādi;
3.4. Iestādes vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā;
4. Iestādes rīcība, ja bērns guvis traumu vai saslimis
4.1.Ja bērns guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība, pirmo palīdzību sniedz Iestādē. Ja bērnam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un Iestāde nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu bērnam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
4.2. Iestādes vadītājs vai audzinātāja nekavējoties informē bērna vecākus par traumu vai saslimšanu.
III        Noslēguma jautājumi

36. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 2.septembri.
37. Izmaiņas noteikumos veicamas, pamatojoties uz  Skolas domes un Pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.
38. Izmaiņas stājas spēkā pēc  direktora rīkojuma izdošanas.

Pielikumi:
Nr. 1   DROŠĪBAS NOTEIKUMI
           Nr. 1.1.   „ Drošības noteikumi 2-4 gadus veciem bērniem”  

           INSTRUKCIJAS:
Nr. 2 „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas”
Nr. 3  „Citu Iestādes organizēto pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā” ,
Nr. 4 „Pārgājienu/ ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā”,
Nr. 5 „Sporta nodarbību un sporta pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un pasākumu laikā”
Nr. 6  "Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana iestādes teritorijā"
Nr. 7 "Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība iestādē"


Direktors                                                                                              I. Ābeltiņa


Dokumentu sagatavoja D.Deksne
Tel. 64473732


Gulbenes  novada  dome
LIZUMA VIDUSSKOLA
Reģ.Nr. 4413900963
„Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV - 4425
Tālr.64473732, fakss 64473732, e-pasts: lizuma.vidusskola@gulbene.lv

                                                     

Gulbenes novada Lizuma pagastā

                                               
2013.gada 10. oktobrī                                                                                 
Noteikumi apstiprināti  10.10.2013.
ar rīkojumu 1-12/141

5-6 gadus veco bērnu pirmsskolas grupas
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6.punktiem,Ministru kabineta noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Lizuma vidusskolas nolikumu.

I Vispārīgie noteikumi
1. Lizuma vidusskolas (turpmāk-skola) 5-6 g.v.bērnu pirmsskolas grupas (turpmāk Iestādes)     Iekšējās kārtības noteikumi nosaka 5-6 gadus veco bērnu pirmsskolas grupas darbību.
2. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti bērnu vecāki vai aizbildņi.
3. Uzņemot bērnu grupā,   vecāki tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem.

II    Darba procesa organizācija
1. Iestādes darba laiks  grupā darba dienās no plkst. 6.30 līdz plkst.14.10.
2.  Iestādes uzdevums:
2.1.1.  nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu ēšanas, nodarbību, pastaigas un gulēšanas laiku, veikt individuālo darbu ar bērnu;
2.1.2.  savlaicīgi informēt vecākus par plānotajiem pasākumiem Iestādē;
2.1.3.  ne retāk kā vienu reizi gadā organizēt atvērto durvju dienu vecākiem;
2.1.4.  sniegt bērnam pirmo medicīnisko palīdzību, nepieciešamības gadījumā ziņojot
bērna vecākiem un neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai;
2.1.5.  neatdot bērnu personām, par kurām vecāki nav informējuši, kā arī jebkurai
personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī;
2.1.6.  ziņot tiesībsargājošām iestādēm gadījumos, kad ir aizdomas par  pret bērnu
pielietotu vardarbību;
2.1.7.  pie ēdamzāles izvietot ēdienkarti  5 dienām;
2.1.8.  veikt bērna ēdināšanu trīs reizes dienā  - brokastis, pusdienas, launags (ja bērns apmeklē nakts grupu – arī vakariņas), ievērojot dienā ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas, kas noteiktas normatīvajos aktos;
2.1.9.  sniedzot ēdināšanas pakalpojumu, Iestādei nodrošināt sanitāro normu ievērošanu, izmantojamo pārtikas produktu un pagatavotā ēdiena kvalitāti, un to realizācijas termiņus;
2.1.10.  ik dienas veikt bērna Iestādes apmeklējuma uzskaiti;
2.1.11.  aprēķināt maksu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu;
2.1.12.  audzinātājai veikt bērnu ēdināšanas uzskaiti;
2.1.13. veikt pārrēķinu atbilstoši faktiski bērnam sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī, ja vecāki savlaicīgi  (līdz tekošās dienas plkst.7.00) ir informējuši Iestādi par bērna slimību vai Iestādes neapmeklēšanu citu attaisnojošu iemeslu dēļ;
2.2.  Vecāku pienākumi:
2.2.1. nodrošināt bērnam regulāru pirmsskolas grupas apmeklējumu;
2.2.2.  sadarboties ar Iestādi bērna personības attīstībā un izglītošanā, turpināt Iestādē
uzsākto bērna attīstības sekmēšanas darbu;
2.2.3.  sadarboties ar Iestādi bērna aprūpes jautājumu risināšanā;
2.2.4.  ņemt vērā Iestādes direktora u.c rekomendācijas, kas pamatotas ar  atbilstošu
speciālistu ieteikumiem, un nepieciešamības gadījumā konsultēties pie Iestādes ieteiktajiem speciālistiem bērna veselības un attīstības nodrošināšanai;
2.2.5.  atvest bērnu uz Iestādi līdz plkst.8.00, bet ne vēlāk kā līdz plkst.8.30 un izņemt bērnu no Iestādes līdz plkst. 14.10.
2.2.6.  nepieļaut vērtīgu priekšmetu un lietu, kas neattiecas uz mācību procesu, nešanu uz Iestādi.
2.2.7.  rakstiski paziņot Iestādei par regulāru vēlāku bērna ierašanos Iestādē;
2.2.8.  atvedot bērnu uz Iestādi, ievest bērnu grupas telpā, paziņojot grupas skolotājam
par bērna ierašanos, kā arī,  atnākot bērnam pakaļ, atvadīties no grupas skolotāja;
2.2.9.  vecākiem  grupas telpu apmeklēt tīros apavos;
2.2.10.  atvest bērnu uz Iestādi veselu, tīru, nodrošināt viņam gadalaikam atbilstošu
apģērbu, maiņas apģērbu un sporta tērpu nodarbībām iekštelpās  un ārā, maiņas apaviem un higiēnas piederumiem (ķemmi, kabatas lakatu, zobu pastu un zobu suku);
2.2.11.  savlaicīgi paziņot grupas audzinātājai par bērna slimību vai citiem Iestādes neapmeklēšanas attaisnojošiem iemesliem;
2.2.12. iesniegt Iestādei izziņu par bērna veselības stāvokli, ja bērns  nav apmeklējis Iestādi ilgāk par trīs darba dienām;
2.2.13.  maksājumu par bērna ēdināšanu veikt līdz nākošā mēneša 5. datumam pie virtuves vadītājas;
2.2.14.  neuzticēt bērnu no Iestādes izņemt personām, kas jaunākas par 13 gadiem;
2.2.15.  rakstiski informēt Iestādi par personām, kuras ir tiesīgas izņemt bērnu no Iestādes;
2.2.16.  neierasties Iestādē alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē, kā  arī neienest un nelietot Iestādē un tās teritorijā alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas,tabakas izstrādājumus, pārtikas produktus un medikamentus, un nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos  Iestādes teritorijā;
2.2.17.  nelietot Iestādē un tās teritorijā necenzētus vārdus un nepielietot vardarbību;
2.2.18. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas
radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
2.2.19.  sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu un saziņas līdzekļiem, izmaiņu gadījumā ziņojot bērna grupas audzinātājai;
2.2.20. regulāri iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas telpas informācijas stendā;
2.2.21.  piedalīties grupas vecāku sapulcēs un Iestādes organizētajos pasākumos;
2.2.22. bērnam uzsākot apmeklēt citu pirmsskolas izglītības iestādi,
pirms tam apmaksāt  iepriekšējo ēdināšanas maksu.
3. Iestādes rīcība, ja bērns apdraud savu vai citu bērnu drošību, veselību vai dzīvību
Ja bērns grupā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
3. 1. audzinātāja informē Iestādes vadītāju par bērna uzvedību;
3. 2. Iestādes vadītājs nodrošina bērnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, uzturēšanos citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita darbinieka klātbūtnē. Uzturēšanās citā telpā  ilgst līdz vecāku ierašanās brīdim;
3 3. Iestādes vadītājs informē bērna vecākus par bērna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Iestādi;
3.4. Iestādes vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā;
4. Iestādes rīcība, ja bērns guvis traumu vai saslimis
4.1.Ja bērns guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība, pirmo palīdzību sniedz Iestādē. Ja bērnam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un Iestāde nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu bērnam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
4.2. Iestādes vadītājs vai audzinātāja nekavējoties informē bērna vecākus par traumu vai saslimšanu.
III        Noslēguma jautājumi

36. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 10.oktobri.
37. Izmaiņas noteikumos veicamas, pamatojoties uz  Skolas domes un Pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.
38. Izmaiņas stājas spēkā pēc  direktora rīkojuma izdošanas.

Pielikumi:
Nr. 1   DROŠĪBAS NOTEIKUMI
           Nr. 1..   „ Drošības noteikumi 5-6 gadus veciem bērniem”

           INSTRUKCIJAS:
Nr. 2 „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas”
Nr. 3  „Citu Iestādes organizēto pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā” ,
Nr. 4 „Pārgājienu/ ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā”,
Nr. 5 „Sporta nodarbību un sporta pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un pasākumu laikā”
Nr. 6  "Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana iestādes teritorijā"
Nr. 7 "Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība iestādē"


Direktors                                                                                              I. Ābeltiņa


Dokumentu sagatavoja D.Deksne
Tel. 64473732
Gulbenes  novada  dome
LIZUMA VIDUSSKOLA
Reģ.Nr. 4413900963
„Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV - 4425
Tālr.64473732, fakss 64473732, e-pasts: lizuma.vidusskola@gulbene.lv

 

Gulbenes novada Lizuma pagastā

                                               
2013.gada 10.oktobris       
                                                                       
Noteikumi Nr. 4


                            IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  noteikumu Nr. 1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.punktu,Ministru kabineta noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Lizuma vidusskolas nolikumu.


I Vispārīgie noteikumi
1. Lizuma vidusskolas (turpmāk-skola) Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:
1.1. skolēnu, viņu vecāku un citu personu rīcību skolā un tās organizētajos pasākumos;
1.2. izglītības procesa organizāciju;
1.3. skolēnu tiesības un pienākumus;
1.4. atbildību par noteikumu neievērošanu;
2. Noteikumu ievērošana visiem skolēniem ir obligāta.
3. Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti skolēni un viņu vecāki vai aizbildņi.
3.1. Klašu audzinātāji katru gadu pirmajā klases audzināšanas stundā un otrā semestra sākumā veic skolēnu iepazīstināšanu ar Iekšējās kārtības noteikumiem.
3.2. Uzņemot skolēnu skolā, direktors veic skolēna un viņa vecāku iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem.
3.3. Skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem un izmaiņām tajos ar skolas informatīvās avīzes „Skolas Vēstis” un e-klases starpniecību.


II    Izglītības procesa organizācija
4.    Mācību stundu sākums plkst. 8.30
Skolas durvis tiek atslēgtas ne vēlāk kā plkst. 6.00., bet aizslēgtas plkst.19.00
5.    Skolēni skolā ierodas laikā, lai līdz mācību priekšmetu stundu sākumam būtu klasē vai nodarbības vietā.
6.    Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu, fakultatīvo nodarbību, konsultāciju un interešu izglītības pulciņu  sarakstu.
7. Interešu izglītības pulciņu, fakultatīvu, konsultāciju nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta nodarbību saraksta.
8.    Katra mācību priekšmetu stunda sākas un beidzas ar zvanu. 2 minūtes pirms stundas sākuma tiek dots brīdinājuma zvans.
9.    Mācību priekšmetu stundu izmaiņas nākošajai dienai izliek uz informācijas stenda un ieliek e-klases dienasgrāmatā līdz plkst. 12.40. Skolēni pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar mācību priekšmetu stundu izmaiņām nākošai dienai.
10.  Starpbrīžu ilgums:
            pēc 1., 2., 3. stundas – 10 minūtes
            pēc 4. stundas – 30 minūtes
            pēc 5. stundas – 30 minūtes
            pēc 6., 7., 8 stundas – 10 minūtes
11.  Pasākumi skolēniem skolā beidzas:
            1. – 6. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 16.00
            5.-12.kl. – ne vēlāk kā līdz plkst. 22.00
           Ir izņēmumu gadījumi, par kuriem vienojas pedagogu un skolēnu padome, skolas direktors raksta rīkojumu.
12.  Klases pasākumu laikā ar direktores rīkojumu par kārtību telpās atbild skolēni un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpu atstāj sakārtotu.
13.  Klašu telpu atslēgas pirms stundām paņem  no direktores vietnieces izglītības jomā kabineta un nogādā atpakaļ pēc stundām. Ja klasē nākošā stunda nenotiek, skolotājs, kuram bija stunda klasē, to aizslēdz un atslēgu noliek direktores vietnieces izglītības jomā kabinetā.
14.  Starpbrīžos skolēni var neatstāt klašu telpas, bet dežurantiem šajā laikā jāizvēdina un jāsakārto klase nākošai stundai. Klašu dežuranti atbild par kārtību klasē starpbrīža laikā.
15.  Skolēnu ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos pēc 4. un 5. stundas atbilstoši sarakstam, par izmaiņām tajā tiek sniegta informācija iepriekšējā dienā.
Pusdienu pieteikšanas kārtību nosaka skolas virtuves vadītājs, atbilstoši normatīvajiem dokumentiem (piem. Pārtikas aprites uzraudzības likums)
1.-4.klašu skolēni uz ēdnīcu dodas skolotāja pavadībā. Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru.
16. Skolēni var izmantot skolas bibliotēkas, lietvedības, psihologa, logopēda un garderobista pakalpojumus, kā arī izmantot sporta zāli ( izņemot svētdienās) atbilstoši tās noslogojuma grafikam un izmantošanas noteikumiem, datorkabinetu,  saņemt nepieciešamo informāciju pie skolas vadības.
16.1. Bibliotēkas darba laiks – pēc speciāla saraksta.
16.2. Lietvedības darba laiks – no 8.00 līdz 16.00.
16.3. Psihologa darba laiks – pēc speciāla saraksta.
16.4. Logopēda darba laiks – pēc speciāla saraksta.
17. Garderobes darba laiks no 7.30. līdz skolēnu autobusa pēcpusdienas reisam.
18. Pirmssvētku dienās darba dienas ilgumu saīsina par vienu stundu.
III  Skolēnu tiesības
20. Skolēniem ir tiesības:
20.1. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību.
20.2. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par skolas darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai.
 20.3.   Izglītības procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus bez maksas.
 20.4.   Saņemt bezmaksas profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību.
20.5.    Piedalīties skolas domes, izglītojamo padomes darbā, atbilstoši to reglamentiem un sabiedriskajā darbībā .
20.6.    Saņemt no skolotājiem katra semestra sākumā informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem, neskaidrības gadījumā- konsultāciju laikā.
20.7.    Uz skolēna personiskās mantas aizsardzību skolā.
20.8.    Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos.
20.9.    Uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.
20.10.  Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās, saņemt pedagogu konsultācijas.
20.11.  Pārstāvēt skolu dažādu mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs, iesaistīties skolēnu domē.
20.12.  Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.
20.13. Uz savlaicīgi (līdz mācību stundu beigām)  ievietotu informāciju e-klasē  par mājas darbiem .IV Pamudinājumi un apbalvojumi 

21. Kārtība, kādā izskata skolēnu apbalvošanu.

Līmenis
Amatpersona
Kārtība, kādā izskata skolēnu
apbalvošanu
Iespējamā rīcība
1.
Priekšmeta skolotājs
Uzslava
Mutiska pateicība
Ieraksti dienasgrāmatās
Pateicība vecākiem
Pateicības, atzinības māc. Priekšmetā

Rosina augstākiem apbalvojumiem
2.
Klases audzinātājs
Uzslava
Mutiska pateicība
Ieraksti e-klasē
Pateicība vecākiem
Atzinības vēstule
Rosina augstākiem apbalvojumiem
3
Direktora vietnieki
2-3  reizes gadā informatīvā biļetena izdošana
Atzinības par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā
Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana
Sportā – atzinības raksti u.c. apbalvojumi
Rosina augstākiem apbalvojumiem
4
Direktors
Labāko skolēnu – olimpiāžu uzvarētāju, viņu skolotāju un vecāku pieņemšana
Skolas iespēju izmantošana materiālo balvu piešķiršanai
Ierosinājumu izskatīšana
Prēmijas „Labākais skolēns” piešķiršana, pieņemšana pie direktores mācību gada beigās
Rosina augstākiem pagasta apbalvojumiem
5
Pedagoģiskās padomes sēde
Atzinības rakstu piešķiršana
Rosina pašvaldību apbalvot:
1.      Uzvarētājus olimpiādēs
2.      Izlaidumā – labākos absolventus
3.      Īpašos gadījumos
4.      Piešķirt  naudas balvu  labākajiem skolēniem
6
Pašvaldība
Izskata jautājumu pagasta padomē
(Pašvaldības kompetencē)

V       Skolēnu pienākumi

22.Skolēnu pienākumi ir:
22.1.    Mācīties atbilstoši savām spējām
22.2.    Ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.
22.3.    Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un atribūtiku.
22.4.  Saudzēt skolas vidi
22.5.Ievērot pārējo skolēnu un skolotāju tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
22.6.    Ievērot personīgās higiēnas prasības
22.7.    Ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un skolas organizētajos pasākumos.
22.8.    Precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās
22.9     . Mācību gada sākumā iesniegt klases audzinātājam skolēna  apliecību derīguma termiņa pagarināšanai.
22.10.  Apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas.
22.11. Skolā ierasties savlaicīgi, ne vēlāk kā pēc pirmā zvana uz mācību priekšmetu stundu (nodarbību).
22.12.  Skolā jāierodas lietišķā, tīrā apģērbā, virsdrēbes jāatstāj garderobē, vēlams nomainīt ielas apavus.
22.13.  No rītiem pirms mācību stundām līdz plkst. 8.25  uzturēties skolas gaiteņos, ievērojot tajos tīrību un kārtību.
22.14.  Skolēni, kuriem nenotiek mācību stundas vai nodarbības, uzturas klašu telpā vai atpūtai paredzētajās telpās (Zilajā zālē, 2.stāva gaitenī) , netraucējot pārējiem mācību stundas.
22.15.  Pēc zvana uz mācību stundu atrasties mācību priekšmeta vai citā kabinetā, kas norādīts stundu sarakstā. Mācību stundas un nodarbības notiek pēc mācību priekšmetu stundu un nodarbību sarakstiem.
22.16.  Uz mācību priekšmetu stundām un nodarbībām ierasties, līdzi ņemot apvākotus skolotāja noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas u.c.) Pret mācību līdzekļiem un piederumiem izturēties saudzīgi, mācību gada beigās skolas piešķirtās grāmatas  nesabojātas nodot atpakaļ skolas bibliotēkā.
22.17.  Mācību priekšmetu stundās un nodarbībās izpildīt skolotāja norādījumus un uzdevumus, netraucēt pārējiem skolēniem un skolotājam, aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez skolotāja atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to.
22.18.  Ievērot iekšējās kārtības un drošības noteikumus mācību priekšmetu kabinetos (fizikas, ķīmijas, informātikas, amatu mācības, mājturības u.c., un sporta zālē).
22.19.  Pirms došanās mājās skolēniem iepazīties ar mācību priekšmetu stundu (nodarbību) saraksta izmaiņām nākošai mācību dienai, sekot  ierakstiem e-klasē.
22.20.  Uz sporta stundām ierasties sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sezonai un paredzētajām nodarbībām). Skolēni, kuri atbrīvoti no fiziskās slodzes, piedalās sporta stundā un izpilda skolotāja norādījumus.
Pret skolas izsniegto sporta inventāru izturēties saudzīgi un atbildīgi.
22.21.  Uz pusdienām doties paredzētajā laikā (pēc zvana no stundas). 1. – 4.klašu skolēni  kopā ar iepriekšējās mācību stundas (nodarbības) skolotāju. Skolas ēdnīcā ievērot kārtību, netrokšņot.
22.22.  Aizliegts mācību priekšmetu stundu (nodarbību) laikā aiziet no skolas bez klases audzinātāja (skolotāja, vadības) atļaujas.
22.23.  Personīgās mantas starpbrīdī novietot mācību priekšmeta kabinetā, kurā paredzēta nākošā mācību priekšmetu stunda (nodarbība).
Sporta tērpi jāatstāj garderobē. Nedēļas beigās tie jāaiznes uz mājām izmazgāšanai.
22.24.  Aizliegts kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures radiatoriem un caurulēm, aiztikt caurules pagrabstāva gaitenī.
22.25.  Mācību priekšmetu stundu un nodarbību laikā aizliegts lietot (tiem jābūt izslēgtā stāvoklī) mobilos telefonus, CD/DVD u.c. atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparātus bez skolotāja atļaujas.
22.26.  Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot skolēnus un skolas darbiniekus), huligāniski uzvesties.
22.27.  Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest un lietot ieročus, alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, dzīvniekus, spēlēt azarta spēles.
22.28.  Ziņot  dežūrskolotājam vai skolas vadībai par augstākminēto priekšmetu, lietu un vielu ienešanu skolas teritorijā un to lietošanu, kā arī par nepiederošu personu atrašanos skolā vai tās teritorijā.
22.29. Būt skolas patriotam, apmeklēt un piedalīties ārpusstundu pasākumos skolā un novadā.


VI     Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu
23. Par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēniem var piemērot šādus disciplinārsodus:
      23.1. mutisks aizrādījums;
      23.2. rakstiska piezīme e-klasē;
      23.3. rakstisks ziņojums vecākiem;
      23.4. aizrādījums  ar direktora rīkojumu;
      23.5. izslēgšana no skolas (vidusskolēniem).
24. Par skolas īpašuma bojāšanu skolēns un viņa vecāki ir pilnā apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas skolēna vainas dēļ nodarīts skolai. Par nodarījumu skolēns sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš glabājas skolēna personas lietā.
25. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu:
25.1. izglītības iestādes vadītājs – organizē un ir atbildīgs par rīcības plāna izstrādi un izpildes kontroli, kā arī izglītojamā vecāku, pašvaldības bāriņtiesas, Valsts policijas un sociālo dienestu informēšanu;
25.2. klases audzinātājs – organizē izglītojamo izglītošanas darbu izglītības iestādē, sadarbojas ar izglītojamā vecākiem, lai novērstu turpmāku atkarību izraisošu vielu lietošanu, kā arī novēro izglītojamo;
25.3. Izglītības iestādes vadītājs nosaka personu, kas ir atbildīga par rīcības plāna izpildes koordināciju un profilaktiskajiem pasākumiem, kā arī personas, kas ir atbildīgas par konkrētu gadījumu uzraudzību.
25.4. Izglītības iestādes personāls atbilstoši kompetencei veic tūlītējus pasākumus, ja ir konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamais lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošas vielas.
25.5.Tūlītējie pasākumi ietver šādas darbības:
25.5.1. izglītojamā veselības stāvokļa novērtēšana;
25.5.2. izglītības iestādes vadītāja informēšana par notikušo (nekavējoties);
25.5.3. pārrunas ar izglītojamo;
25.5.4. ja nepieciešams – neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana;
25.5.5. vecāku informēšana (nekavējoties) un, ja nepieciešams, to izsaukšana uz skolu;
25.5.6. Valsts policijas izsaukšana, ja ir konstatēta vai ir pamatotas aizdomas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma.
26. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.
27. Kārtība, kādā izskata izglītojamo pārkāpumus

Līmenis
Amatpersona
Kārtība, kādā izskata skolēnu
pienākumu nepildīšanu
Iespējamā rīcība
1
Priekšmeta skolotājs
Mutisks aizrādījums
Individuālas pārrunas
Priekšmeta skolotājs veic ierakstu e-žurnālā vai  rakstiski iesniedz ziņojumu klases audzinātājam, kurš veic ierakstu e-žurnālā

2
Klases audzinātājs
Individuālas pārrunas
Pārrunas klases kolektīvā
Ieraksti vecākiem e-klases žurnālā
Audzinātāja dienasgrāmatā
Ieraksti e-žurnālā
Saruna klātienē – klases audzinātājs + priekšmeta skolotājs + klases kolektīvs

3.
Izglītojamo padome
Individuālas pārrunas
Lēmuma pieņemšana
Lēmuma izpilde tiek kontrolēta
4.
Izglītojamo vecāki
Individuālas pārrunas
Lēmuma pieņemšana
Sarunas protokols
Saruna klātienē – klases audzinātājs + priekšmeta skolotājs + vecāks + izglītojamais

5.
Skolas vadība un atbalsta personāls skolēniem
Jautājumu izskata skolas vadība un atbalsta personāls
Jautājumu risina direktors, sociālais pedagogs un psihologs
Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (uzglabājams skolēna personas lietā)
Nepieciešamības gadījumā izteikts aizrādījums, rājiens u.c.
6.
Pedagoģiskās padomes sēde
Izskata jautājumu un ierosina izskatīšanai pašvaldībā
Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (ped. pad. sēžu protokolos un izglītojamā  personas lietā)
7.
Pašvaldība
Izskata jautājumu administratīvajā komisijā
Pašvaldības kompetencē

VII Kārtība, kādā skola informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
28. Priekšmetu skolotājs  katru dienu e-klases žurnālā reģistrē izglītojamo kavējumus.
29. Klases audzinātājs līdz katra mēneša beigām aizpilda kavējuma zīmju reģistru un ieraksta izglītojamo kavējumu iemeslus.
30. Ja izglītojamais no stundas aiziet ar mācību priekšmeta skolotāja atļauju, kavējuma attaisnojumu ieraksta mācību priekšmeta skolotājs dienā, kad notiek mācību stunda.
31. Vecākiem līdz plkst. 10.00 jāsniedz informācija klases audzinātājam par izglītojamā mācību stundu kavējumiem.
32. Slimības gadījumā ne ilgāk par 3 dienām vecāki iesniedz klases audzinātājam ziņojumu, pārējos gadījumos ārsta izziņu.
33. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, sazinās telefoniski ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.
Ja izglītojamais bez attaisnojoša  iemesla neapmeklē mācību stundu, priekšmeta skolotājs ziņo klases audzinātājam.
34. Ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas bērnu apmācības grupu vai vairāk nekā 20 mācību stundas pamatskolā un vidusskolā, skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, skola par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu. Minētās iestādes (speciālisti) atbilstoši kompetencei noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus, koordinē to novēršanu un, ja nepieciešams, nosūta attiecīgo informāciju sociālajam dienestam, bāriņtiesai un citām institūcijām.
35. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

VIII  Kārtība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
36. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
36. 1. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;
36. 2. vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;
36. 3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi;
36. 4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;
36. 5. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;
36.  6. attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības iestādē nav šādu speciālistu.
37. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

IX Kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem
38. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu.
39. Mācību priekšmetu  skolotāji iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetā I un II semestru pirmās mācību stundas laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu.
40. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu.
41. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē skolēnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā un ekskursijas pieteikumā, skolēni parakstās par to ievērošanu.
42. Par pirmās palīdzības sniegšanu skolēnu informē klases audzinātājs sadarbībā ar ambulances darbinieku, ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu.
43. Par ugunsdrošību skolēnus informē klases audzinātājs ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu.
44.Par elektrodrošību skolēnus informē klases audzinātājs ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu.
45.Par satiksmes noteikumiem skolēnus informē klases audzinātājs ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu.

IX        Noslēguma jautājumi           
46. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 10.oktobri.
47. Izmaiņas noteikumos veicamas, pamatojoties uz  izglītojamo  padomes, pedagogu padomes, priekšlikumiem .
48. Izmaiņas stājas spēkā pēc saskaņošanas ar skolas domi un direktora izdoto rīkojumu.

Direktors                                                      (I. Ābeltiņa)

Skolas domes pr-ja                                         ( K.Ulmane)                                                                                          

Dokumentu sagatavoja I.Ābeltiņa
Tel. 2942749


 Instrukcija Nr. 2

BĒRNU PASTAIGU GRUPU ORGANIZĒŠANA ĀRPUS IESTĀDES TERITORIJAS
Gulbenes novada Lizuma vidusskola
10.10.2013. 
SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Instrukcija „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus Iestādes teritorijas” (turpmāk- instrukcija) nosaka pastaigu organizēšanas kārtību un  darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas 2-4 g.v. bērnu pirmsskolas apmācības grupas (turpmāk-Iestādē), bērnu pastaigās ārpus  teritorijas .
Pastaigas laikā par bērnu dzīvību, veselību un drošību atbild Iestādes darbinieki, kuru pavada bērnus pastaigā.

 1. Pirms došanās pastaigā grupas pirmskolas izglītības skolotājas( turpmāk-skolotājas):
-          novērtē laika apstākļus, vai tie ir pieņemami pastaigai un vai bērni ir
atbilstoši saģērbti,
         -  izvērtē izvēlēto maršrutu, vai tas ir piemērots atbilstošai vecuma grupai,
         -  iepazīstina bērnus ar pastaigas maršrutu,
         -  pārrunā uzvedības noteikumus,
         -  pārrunā ceļu satiksmes noteikumu prasības.
 1. Pastaigas neorganizē:
-          ja gaisa temperatūra ir zemāka par -100C, bērniem, vecākiem
     par 3 gadiem,
         -      ja līst lietus, pūš stiprs vējš, u.c.
-          ja ir ļoti karsts laiks.Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez
      vieglas galvassegas (cepurītes, lakatiņi)
 1. Dodoties pastaigā skolotājai jāatzīmē pastaigu reģistrācijas žurnālā datums, pastaigas vieta (maršruts), iziešanas laiks un bērnu skaits, ar kuru viņa iziet pastaigā un atgriežas Iestādē.
 2. Bērnu grupu pastaigā ārpus Iestādes teritorijas (piem. Pārgājienā „Pa Jumiša takām”) jāpavada 2 pieaugušajiem (ja bērnu skaits lielāks par 10)- viens iet grupas priekšā, otrs aizmugurē, tās kreisajā pusē, līdzi ņemot sarkanus karodziņus.
 3. Bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju celiņiem vai gājēju un velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav, pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā pa pāriem.
Stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
 1. Dodoties pastaigā ārpus teritorijas, visam nepieciešamajam (rotaļlietām, priekšmetiem u.c.) jāatrodas pie pieaugušajiem rotaļlietām domātā somā vai tīklā.
 1. Dodoties pastaigā, jāatceras, ka nav ieteicams pastaigai izvēlēties ielas ar dzīvu satiksmi. Nedrīkst pieļaut pastaigas tuvu dzelzceļa sliedēm, nedrošām, būvēm, grāvjiem, lauztiem kokiem, ūdenskrātuvēm, tāpat nav pieļaujama bērnu rotaļāšanās to tuvumā. Kategoriski aizliegts bradāt un peldēties ūdenskrātuvēs!
      Pastaigājoties gar Lizuma dīķiem vai citām ūdens krātuvēm ,izvēlēties drošu attālumu no krasta- iet pa ietves  tālāko malu.
 1. Karstā laikā, ejot pastaigā, skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā ūdens (minerālūdens, atdzesēts vārīts ūdens) un pirmās palīdzības aptieciņa.
 1. Bērnus ragaviņās vai ratiņos drīkst vest tikai pa ietvi vai ceļa nomali.
 1. Bērnu grupai brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, bet, ja to nav, krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm (CSN II daļa 15. punkts)
 1. Ja bērnu grupa nepaspēj pāriet ceļu vai ielu un uz tās bīstamā tuvumā parādās transporta līdzeklis, skolotājai tas jāaptur, nostājoties ar seju pret to un paceļot sarkanu karodziņu.
 1. Pastaigas laikā, ejot pa ietvi vai brauktuves malu, nav pieļaujama bērnu grūstīšanās, skraidīšana, skaļa uzvedība.
 1. Bīstamā situācijā pārtraukt pastaigu, atgriezties iestādē un informēt direktoru.
 1. Traumu (nelaimes) gadījumā nodrošināt cietušajam bērnam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā.
Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu, nekavējoties ziņot medicīnas darbiniekam , lai saņemtu turpmākos norādījumus. Ja telefons nav pieejams, viens no pieaugušajiem dodas uz iestādi pēc palīdzības.
Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Pēc atgriešanās iestādē par traumu, nelaimes gadījumu nekavējoties informēt direktoru un bērna vecākus.
 1. Ar savu parakstu pastaigu žurnālā skolotāja apliecina, ka ir iepazinusies ar šo instrukciju un uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību pastaigas laikā.
 2. Instrukcija saistoša  Lizuma vidusskolas 2-4 g.v. bērnu pirmsskolas grupas darbiniekam.


Direktore                                                                                 I.ĀbeltiņaInstrukcija Nr. 3

CITU  IESTĀDES PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA PASĀKUMU LAIKĀ
Gulbenes novada Lizuma vidusskola

10.10.2014
SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Instrukcija „Citu Iestādes pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā (turpmāk- instrukcija) nosaka pasākumu organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas 2-4 g.v. bērnu pirmsskolas grupas  (turpmāk-Iestādē ) organizētajos pasākumos
Iestādes pasākumi  var tikt organizēti iestādes Zilajā zālē, Lielajā  zālē,  ārpus iestādes teritorijas ( sporta laukumā, kultūras centrā u.c. )
Pamatprasības:
    Atbildīgā persona – pasākuma vadītājs un nepieciešamais palīgu sastāvs tiek apstiprināts ar iestādes vadītājas rīkojumu. Ar rīkojumu var tikt apstiprināts arī pasākuma norises plāns.
    Atbildīgās personas funkcijas :
    - atbildēt par visa pasākuma norisi;
    - nodrošināt personīgu klātbūtni masu pasākumu laikā un instrukcijas par drošību masu pasākumu laikā ievērošanu;
    - nepieciešamības gadījumos informēt policiju par masu pasākumu norises laiku un vietu;
    - ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos masu pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību;
    - informēt Ceļu policiju par masu pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību un veselību .
1. Pirms masu pasākuma atbildīgā (s) persona (s), kura (s) organizē vai koordinē pasākumu, pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:
   - zāles, telpas, būves u.c. platības piemērotību – nepieļaut lielāku pasākuma dalībnieku skaitu par pieļaujamo;
   - ugunsdrošību – evakuācijas ceļiem jābūt brīviem ;
   - elektrodrošību.
2. Atbildīgā (s) persona (s) pirms pasākuma saskaņo ar Iestādes vadītāju masu pasākuma plānu, kurā norādīts –
   - norises laiks;
   - vieta;
   - aptuvenais dalībnieku skaits;
   - tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība ekspluatācijas drošības prasībām;
   - veicamie papildus drošības pasākumi;
   - citas ar pasākumu saistītās organizatoriskās prasības.
3. Atbildīgā (s) persona (s) vai palīgi pirms pasākuma veic zāles noformējumu ievērojot drošības prasības, vizuāli pārbauda krēslu drošību. Noformējumā izmantotajiem materiāliem, instalācijām jābūt drošām, stingri nostiprinātām.
4. Atbildīgā persona pirms pasākuma sniedz norādījumus grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem (turpmāk- skolotājas) par pasākuma norisi, bērnu nokļūšanu pasākuma vietā, norāda katras grupas atrašanās vietu pasākuma laikā un informē par pasākuma vietas atstāšanas kārtību.
5. Pirms pasākuma grupu pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas:
   - iepazīstina bērnus ar pasākuma norisi;
   - pārrunā uzvedības, drošības  noteikumus pasākuma laikā;
   - informē, kā notiks nokļūšana pasākumā un kā jārīkojas pasākumam beidzoties.
6. Pasākuma laikā par bērnu grupas drošību atbild grupas darbinieks –  skolotāja.
7. Pasākuma laikā bērniem jāatrodas norādītajā vietā, bez pasākuma vadītāja vai grupas darbinieka norādījumiem patvaļīga pārvietošanās nav atļauta.
8. Raudzīties, lai bērni pasākuma laikā negrūstītos, nedauzītu kājas pret grīdu u.tt., lai neapdraudētu savu vai citu bērnu drošību.
9. Pasākumam beidzoties ievērot iepriekš dotos norādījumus par organizētu pasākuma vietas atstāšanu.
10. Rīcība ārkārtas gadījumos:
    -  pasākuma organizatoriem, darbiniekiem ātri novērtēt radušos situāciju;
    -  nepieciešamības gadījumā veikt organizētu bērnu evakuāciju no pasākuma vietas;
    -  nepieļaut panikas rašanos, rīkoties atbilstoši darba aizsardzības instrukciju prasībām.
11. Par visiem pasākuma laikā konstatētajiem trūkumiem un bojājumiem ziņot iestādes direktorei.
12.Pēc pasākuma atbildīgā (s) persona (s) veic pasākuma vietas sakārtošanu.
13. Instrukcija saistoša Lizuma vidusskolas 2-4 g.v. bērnu pirmsskolas grupas darbiniekiem. 


Direktore                                                                                 I.Ābeltiņa 

.   Instrukcija Nr.4 
PĀRGĀJIENU UN EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA PASĀKUMA LAIKĀ
 Gulbenes novada Lizuma pagasts 
10.10.2013.
SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Instrukcija „Pārgājienu un ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākuma laikā (turpmāk- instrukcija) nosaka pārgājienu, ekskursiju organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas 2-4 g.v. bērnu pirmsskolas grupu (turpmāk-Iestādē ) organizētajos pasākumos .
Pārgājiena, ekskursijas laikā par bērnu veselību, dzīvību un drošību atbild Iestādes darbinieki, kuri organizē un vada pasākumu.

Pamatprasības:
  Atbildīgās personas – ekskursijas vai pārgājiena organizētāji tiek apstiprināti ar Iestādes direktores rīkojumu.
  Ekskursijas vai pārgājienus rīko  piedaloties direktores norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.
  Atbildīgo personu – ekskursijas vai pārgājiena organizētāju funkcijas:
  - atbildēt par visa pasākuma norisi;
  - nodrošināt Instrukcijas Nr.4. ievērošanu;
  - nodrošināt vecāku informēšanu par pārgājiena, ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām;
   - nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;
   - par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt direktoru un cietušā vecākus;
   - bīstamā situācijā pārtraukt pārgājienu, ekskursiju un informēt direktoru.
 1.    Pirms došanās pārgājienā vai ekskursijā atbildīgās personas direktoram iesniedz pieteikumu,  kurā norādīts pasākuma:
 1.1. laiks;( izbraukšanas un iespējamais atgriešanās, par kuru tiek informēti arī vecāki)
1.2. maršruts (garākiem maršrutiem pievienot aprakstu);
1.3.dalībnieku saraksts (ar vecāku rakstiskām atļaujām);
1.4. pārvietošanās veids;
1.5. saziņas iespējas (tel. nr. norāda pie atbildīgās personas paraksta).
 2.    Lai bērns varētu piedalīties grupas vai Iestādes rīkotajā pasākumā, vecāki rakstiski aizpilda ATĻAUJU, adresētu iestādes vadītājai, par bērna dalību pārgājienā/ekskursijā, kuru apstiprina ar savu parakstu.
 3.    Vecāki informē atbildīgās personas par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņiem.
 4.    Atbildīgās personas informē bērnu vecākus par nepieciešamību izvēlēties pasākumam un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas.
 5.    Pirms pārgājiena/ ekskursijas atbildīgā persona ( grupu skolotāja):
 5.1. iepazīstina bērnus ar maršrutu;
 5.2. pārrunā uzvedības , drošības noteikumus;
 5.3. pārrunā Ceļu satiksmes noteikumu prasības;
 5.4. informē par dabas aizsardzības prasībām par augiem, dzīvniekiem un to iespējamo bīstamību);
 5.5. novērtē laika apstākļu piemērotību pārgājienam/ ekskursijai.
 6.    Pirms došanās pārgājienā/ ekskursijā atrunāt kārtību, kādā tiks nodrošināti bērni ar dzeramo (ūdeni, sulu u.c.) un pārtiku.
 7.    Bērnu pārvadāšanas noteikumi:
7.1. pirmsskolas vecuma bērnus drīkst pārvadāt tikai pasažieru pārvadāšanai    paredzētajos transporta līdzekļos – autobusos, mikroautobusos, vieglajās automašīnās;
7.2. braukšanai paredzētajam transporta līdzeklim ir jābūt atbilstošā tehniskajā stāvoklī (apstiprinātam ar dokumentu, kuru lūdz uzrādīt pasākuma atbildīgā persona);
7.3. jāraugās, lai transporta līdzekļa vadītājs būtu pieredzējis un labi pārzinātu izvēlēto maršrutu. Nepieļaut bērnu pārvadāšanu, ja rodas aizdomas par transporta līdzekļa vadītāja atrašanos reibuma stāvoklī.
7.4. pārvadājot bērnu grupas, autobusā jāatrodas vismaz trijiem pieaugušajiem pavadoņiem. Šādam transporta līdzeklim priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei, kā norādīts Ceļu satiksmes noteikumu 192. punktā.
7.5.transporta līdzeklī nedrīkst pārvadāt lielāku pasažieru skaitu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs. Pasažieri jāpārvadā tā, lai tie netraucētu vadītāju un neierobežotu viņa redzamību.
7.6. ja bērnu pārvadāšanu veic vecāku piedāvātajā vieglajā automašīnā, kuras sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, vadās pēc Ceļu satiksmes noteikumu 148. punkta prasībām.
 7.7. gaidīt sabiedrisko pasažieru transporta līdzekli, autobusu atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet, ja to nav, - uz ietves vai ceļa nomales.
 7.8. bērniem atļauts iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transporta līdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai ceļa nomales puses. Autobuss pēc iespējas jāaptur vietā, kur nav intensīvas transporta līdzekļu kustības.
   7.9. bērnu iekāpšana un izkāpšana no transporta līdzekļa notiek tikai pa priekšējām durvīm atbildīgo personu uzraudzībā.
   7.10. pēc bērnu izkāpšanas no transporta līdzekļa, tos organizēti aizved uz paredzēto vietu, ievērojot visus bērnu grupas pārvietošanās noteikumus (Instrukcija Nr.2.)
 8.    Braukšanas laikā bērniem aizliegts:
 8.1. traucēt vadītāju vai novērst tā uzmanību;
 8.2. atvērt braucoša transporta līdzekļa durvis, logus un izliekties pa tiem;
 8.3.trokšņot, grūstīties, pārvietoties pa transporta līdzekli;
 8.4. dzert no pudelēm, glāzēm;
 8.5. mētāties ar priekšmetiem;
 8.6. atvērt apturēta transporta līdzekļa durvis, ja tas apdraud ceļu stiksmes drošību;
 8.7. darboties ar asiem priekšmetiem.
 9.    Ierodoties paredzētajā vietā, raudzīties, lai bērni ievērotu uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietās un patvaļīgi neatstātu grupu.
 10.  Ēšana un atpūta notiek organizēti, tam piemērotā vietā. Pēc ēšanas vieta jāsakopj.
 11.  Ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē un tikai šim nolūkam paredzētajās vietās. Ja tādas nav, tad tā ir jāizvēlas, ievērojot dabas aizsardzības prasības un jāiekārto apliekot to ar akmeņiem un apberot apkārt ar smiltīm. Ugunskuru bez pieaugušo uzraudzības atstāt nedrīkst.
 12.  Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus.
 13.  Gatavojot ēdienu, raudzīties, lai bērni atrastos drošā attālumā no uguns.
 14.  Pēc kurināšanas ugunskurs jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai neatjaunotos degšana.
15.  Pārgājiena/ ekskursijas laikā patvaļīgi bērniem aizliegts:
15.1. atstāt pasākuma vietu;
15.2. plūkt un garšot jebkādus augus, augļus u.c., lai novērstu saindēšanās un saslimšanas draudus;
15.3. novilkt apavus un staigāt basām kājām;
15.4. dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm, nezināma rakstura krāniem u.c..
 16.  Ja pasākuma laikā paredzētas kustību rotaļas, spēles vai citas specifiskas nodarbes, bērni jāiepazīstina ar drošības noteikumiem, kas jāievēro to laikā.
 17.  Atbildīgā persona nekavējoties informē bērnu vecākus, direktoru un attiecīgos operatīvos dienestus, ja tiek apdraudēta bērnu veselība vai dzīvība, kā arī nepieciešamības gadījumā organizē bērnu atgriešanos iestādē.
 18.  Jebkuras traumas gadījumā griezties pie  personas, kura ir atbildīga par pirmās palīdzības sniegšanu.
 19.  Atbildīgās personas ir atbildīgas par ekskursijā/ pārgājienā lietošanai izraudzītā rotaļu, sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai.
 20.  Instrukcija saistoša Lizuma vidusskolas 2-4 g.v. bērnu pirmsskolas grupas darbiniekiem.
Direktore                                                                                 I.Ābeltiņa

Instrukcija Nr.5

SPORTA NODARBĪBU UN SPORA PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA NODARBĪBU UN PASĀKUMU LAIKĀ
Gulbenes novada Lizuma pagastā

10.10.2014.                                                                                                                              
              SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Instrukcija „Sporta nodarbību un  pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un  pasākumu laikā (turpmāk- instrukcija) nosaka sporta nodarbību un  pasākumu organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas pirmsskolas grupu (turpmāk-Iestādē ) organizētajās  sporta nodarbībās un  pasākumos .
Sporta nodarbības un sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) organizē un vada pirmsskolas sporta skolotāja; grupu pirmsskolas izglītības skolotājas piedalās kā palīgi, lai palīdzētu nodrošināt precīzus fiziskās attīstības skolotājas norādījumus un sekotu bērnu drošībai. Piedaloties  sporta nodarbībās un sporta pasākumos, pedagogiem jābūt sporta apavos  un atbilstošā  apģērbā.

 1. Sporta nodarbības un sporta pasākumus rīko Iestādes sporta zālē, sporta laukumā vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
      Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta pasākumus, organizētāji ievēro Instrukcijas par izglītojamo drošību masu pasākumos prasības.
 1. Iestādes sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) rīko medicīnas darbinieka klātbūtnē vai Iestādes direktora norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.
 1. Pirmsskolas izglītības skolotāja ( turpmāk- skolotāja ) informē sporta  skolotāju par bērna veselības stāvokli katru reizi pēc slimības, traumas vai gadījuma, ja bērnam piemērojamas īpašas prasības.
      Pirms nodarbības sporta pasākuma skolotājām sekot, lai bērni noņemtu pulksteņus, aproces, ķēdītes, piespraudes un lai apģērbā nebūtu saspraudes, kas varētu apdraudēt bērnu drošību. Nodarbību laikā nav pieļaujama ēšana un košļājamo gumiju košļāšana.
 1. Pirms lietošanas pārbaudīt sporta inventāru, lai tas ir darba kārtībā. Bojātu inventāru nelietot!
 1. Sporta nodarbībās, sporta pasākumos bērniem un klātesošajiem darbiniekiem jābūt nodarbību specifikai un gadalaikam atbilstošā:
            - sporta tērpā vai sporta nodarbībām piemērotā tērpā;
            - sporta apavos. Sporta apaviem jābūt ērtiem, tīriem, sausiem.
 1. Āra sporta nodarbības, sporta pasākumi notiek atbilstošos laika apstākļos, kas neapdraud bērnu veselību un drošību.
 1. Nodarbību gaitā skolotāju uzdevums ir raudzīties, lai:
               - bērni ievēro disciplīnu;
              - apzināti netraucētu citus bērnus;
            - precīzi izpildītu dotos norādījumus.
            - ar savu rīcību neapdraud savu vai citu bērnu drošību.
 1. Lietojot sporta inventāru, raudzīties, lai tas tiktu lietots atbilstoši specifikai un veicamajam uzdevumam.
 1. Vingrošanas rīkus, inventāru drīkst izmantot tikai ar skolotāja atļauju un tās klātbūtnē.
 1. Pēc uzdevuma izpildes izmantotais inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā, lai tas netraucētu un neradītu bīstamas situācijas.
 1. Iepazīstinot bērnus ar jauniem vingrojumu kompleksiem, sporta spēlēm, informēt par to noteikumiem un specifiskajām drošības prasībām.
 1. Iestādes sporta  skolotāja ir atbildīga par nodarbībās izmantojamo rotaļu, sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai.
 1. Sasitumu, mežģījumu u.c. traumu gadījumos nekavējoties vērsties pie medicīnas darbiniekiem, lai saņemtu turpmākus norādījumus. Par radušos traumu informēt direktori un bērna vecākus.
Iestādes  sporta  skolotāja nodrošina Instrukcijas nr.5 ievērošanu nodarbību vai sporta pasākumu laikā.
 1.  Instrukcija saistoša Lizuma vidusskolas 2-4 g.v. bērnu  pirmsskolas grupas darbiniekiem.

Direktore                                                                                 I.ĀbeltiņaInstrukcija Nr.6

BĒRNU GRUPU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN UZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA IESTĀDES TERITORIJĀ

Gulbenes novada Lizuma pagasts

10.10.2013.
SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”
Instrukcija „Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana Iestādes teritorijā (turpmāk- instrukcija) nosaka aktivitāšu un uzraudzības organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas 2-4 g.v. bērnu  pirmsskolas grupu (turpmāk-Iestādē ) organizētajās darbībās.
Bērnu aktivitātes iestādes teritorijā tiek organizētas no rīta  un pēcpusdienā, ievērojot dienas režīmu atbilstoša bērnu vecuma grupai un gadalaiku īpatnības.
 1. Rotaļas, pastaigas, sporta aktivitātes iestādes teritorijā organizē grupu pirmsskolas izglītības skolotājas (turpmāk- skolotāja), sporta skolotāja. Bērnus uzrauga un par bērnu drošību atbild darbinieki, kuri atrodas ar bērniem laukumos. Bērnus Iestādes teritorijā stingri aizliegts atstāt bez pieaugušā uzraudzības, kā arī ļaut vieniem pārvietoties pa teritoriju!
 1. Pirms došanās uz laukumu, grupu skolotājas:
        -  Novērtē laika apstākļus, vai tie ir pieņemami bērnu aktivitātēm svaigā gaisā un vai bērni ir atbilstoši ģērbti;
        -  pārrunā uzvedības , drošības noteikumus;
        -  izvēlas āra rotaļlietas, inventāru, atbilstošu aktivitātēm.
 1. Aktivitātes neorganizē:
        -  ja gaisa temperatūra ir zemāka par -100C, bērniem, vecākiem par 3 gadiem,
        -  ja līst lietus, pūš stiprs vējš u.c.
 1. Bērnu grupas atļauts vest uz laukumiem tikai dienas gaišajā laikā.
 1. Bērni teritorijā tiek izvesti sekojoši:
bērni iet laukā kopā ar pirmsskolas izglītības skolotāju, kad saģērbušies visi bērni.
 1. Uz laukumiem teritorijā bērni dodas organizēti pa pāriem, negrūstoties un neskrienot.
 2. Dodoties uz laukumiem, bērni drīkst nest tikai tādas rotaļlietas, priekšmetus, kuri neapdraud viņu drošību.
 3. Karstā laikā skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā dzeramais ūdens.
 4. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas (lakatiņi, cepurītes).
 5. Rotaļāties smilšu kastēs bērni drīkst tikai siltā laikā. Raudzīties, lai smiltis nebūtu aukstas un slapjas. Pēc rotaļāšanās smilšu kaste jāsakopj un jāpārklāj ar pārsegumu.
 6. Iestādes darbinieki, kuri pieskata bērnus iestādes teritorijā (laukumos) ir atbildīgi par aktivitātēs izmantojamo rotaļlietu, rotaļu celtņu, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai. Neļaut bērniem izmantot  bojātu inventāru, atribūtus u.c..
 7. Raudzīties, lai rotaļu zonā neatrastos bērniem bīstamas lietas – aerosolu flakoni, pudeles, atlūzas, naglas u.c. bīstamas lietas, kas var apdraudēt bērnu un pašu drošību.
 8. Skolotāja nosaka kārtību, kādā bērni izmanto rotaļu inventāru, lai nodrošinātu bērnu drošību:
         -  vingrošanas ierīces, šūpoles bērni drīkst izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē;
         -  uz slidkalniņa drīkst atrasties tikai viens bērns;
         -  stingri aizliegts bērniem tuvoties šūpolēm laikā, kad tās tiek lietotas.
 1. Jebkuras traumas gadījumā vērsties pie medicīnas darbinieka. Gadījumos, kad medicīnas darbinieks nav sasniedzams, nelielu traumu gadījumos, pirmo medicīnisko palīdzību sniedz pirmsskolas skolotāja vai cits darbinieks.
Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu vai citu nopietnu traumu, nekavējoties ziņot  medicīnas darbiniekam, lai saņemtu turpmākos norādījumus. Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Par traumu, nelaimes gadījumu nekavējoties informēt direktoru un bērna vecākus.
 1. No grupas laukumiem darbinieki bērnu nodod vecākiem vai personai, kas pilnvarota bērnu izņemt. Par to vecāks veic ierakstu žurnālā.  Bērns svešām personām tiek izdots tikai pēc vecāku iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Bērnu neizdot iereibušām personām, kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem.
 2. Bērnam nekādā gadījumā nedrīkst atļaut vienam atstāt Iestādes teritoriju arī pēc vēcāku mutiska vai rakstiska lūguma.
 3. Gadījumā, ja bērns patvaļīgi atstājis Iestādes teritoriju, tiek norīkoti darbinieki viņu meklēt, par pazušanu tiek ziņots vecākiem, nepieciešamības gadījumā – policijai.
 4. Par konstatētajiem inventāra, rotaļu celtņu, atribūtu bojājumiem ziņot Iestādes pārzinim.
 5. Instrukcija saistoša Lizuma vidusskolas  2-4 g.v. bērnu pirmsskolas grupas darbiniekiem.
 Direktore                                                                                            I.ĀbeltiņaInstrukcija Nr.7

   FOTOGRAFĒŠANAS, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANAS KĀRTĪBA  IESTĀDĒ
  Gulbenes novada Lizuma pagastā
10.10.2013.                                                                                                      


                   Kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Lizuma vidusskolas pirmsskolas grupās, kas izdota saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.,7.pantu, Civillikuma 177. pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.,9. pantu un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, izglītojamo (turpmāk- bērns) likumiskajiem pārstāvjiem - vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – vecāki) un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības Iestādē.
  
1.       Bērnu personu fotogrāfiju (attēlu) izmantošana ar/bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu Iestādes interneta mājas lapā, avīzē, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai kā citādi ir pieļaujama  ar vecāku rakstisku piekrišanu. Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ievērojot visas bērnu tiesības un apstrādes principus.
 2.     Iestādes  darbiniekiem  nav  atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas, video, ja vecāks nav devis savu piekrišanu.
 3.       Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem:
 3.1.   ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – nodarbības, pasākuma - analīzei,
 3.2.   saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.punktu,
3.2.1.     ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio u.c.) noformēšanai,
 3.2.2.     žurnālistiskiem mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citā preses izdevumā ilustrēšanai vai sižetu sagatavošanai masu medijos.
 4.      Iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar Iestādes direktoru un bērnu vecākiem, studiju vai zinātniskiem pētījumiem.
5.        Bērnu vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Iestādes direktoru:
5.1.   personiskām vajadzībām,
5.2.   grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē.
 6.      Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar Iestādes direktora atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.
 7.      Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.
 8.      Iestādes  darbiniekiem  nav  atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas sociālajos tīklos bez vecāku piekrišanas.
 9.      Iestādes mājas lapas administrēšanu veic ar Iestādes vadītājas rīkojumu nozīmēts(-i) Iestādes darbinieks(-i), kurš(-i) atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.
 10.   Ar šo kārtību bērnu vecāki tiek iepazīstināti kopā ar Iekšējās kārtības noteikumiem.


  Direktore                                                                               I.Ābeltiņa


   

Pielikums
5-6 g.v.bērnu pirmsskolas grupas IK noteikumiem (apstiprināti ar rīkojumu Nr.1-12/141 2013.gada 10.oktobrī)
 
Nr. 1   DROŠĪBAS NOTEIKUMI
           Nr. 1.   „ Drošības noteikumi 5-7 gadus veciem bērniem”

           INSTRUKCIJAS:
Nr. 2 „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas”
Nr. 3  „Citu Iestādes organizēto pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā” ,
Nr. 4 „Pārgājienu/ ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā”,
Nr. 5 „Sporta nodarbību un sporta pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un pasākumu laikā”
Nr. 6  "Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana iestādes teritorijā"
Nr. 7 "Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība iestādē"
                                                                                                                                
.  

DROŠĪBAS NOTEIKUMI
5-6 GADUS VECIEM BĒRNIEM

Gulbenes novada Lizuma pagastā
10.10.2013.                                                                                                                                     

SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Grupas drošības noteikumi (turpmāk- Grupu noteikumi) nosaka  bērnu drošu rīcību Lizuma vidusskolas (turpmāk-Iestādes ) , teritorijās – grupu laukumos, sporta laukumā un tās organizētajos pasākumos .
Grupas skolotāja  iepazīstina  un pārrunā ar bērniem par Grupu noteikumu :
-  I ,V, VI sadaļā minētajām drošības prasībām ikdienas mācību un  audzināšanas     darba procesā,  ne retāk kā divas reizes gadā un katru  reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas,  kuras var apdraudēt  bērnu drošību un veselību;        
- XII sadaļā minētajām drošības prasībām - pirms katras pastaigas, pārgājiena  vai ekskursijas;
-  II, III, IV sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras  nodarbības un  pasākuma. , lai noteikumus iedzīvinātu un tie tiktu   ievēroti.
Par  Grupu noteikumu izmaiņām lemj Iestādes vadība.

I. GRUPAS TELPĀS, NODARBĪBĀS
 1. Telpās pārvietoties soļos.
 2. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem.
 3. Sēžot uz krēsla, nešūpoties, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi.
 4. Uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus -  spēļu kastes un rotaļlietas.
 5. Par priekšmetu bojājumiem ziņo pieaugušajiem.
 6. Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to pieaugušajiem..
 7. Ar asiem priekšmetiem ( šķērēm ,īlenu, adatu ,nazi) darbojas tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē, esi uzmanīgs. Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt skaistu zīmējumu, bet bakstot un durot draugam- sāpīgu brūci.
 8. Raugies, lai no mājas atnestā manta nebūtu bīstama ne tev ,ne draugiem.
 9. Neatstāj grupas telpas bez pieaugušā atļaujas.
 10. Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.
 11. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
 12. Verot durvis, paskaties, kur ir tavi vai kāda cita pirkstiņi.
 13. Ģērbjoties nespēlējies ar apģērba auklām, šalli.
 14. Nemētā savas lietas un priekšmetus ,jo nezini, kur tie var nokrist.
 15. Atceries, ka esi cilvēks un tev ir iespēja izteikt vārdos savas jūtas, tev nav jāsit. Tu proti  runāt.
 16. Aizsargā savu un neaizskar citu bērnu ķermeni.
 17. Guļamistabā (bērniem, kuri guļ pusdienlaiku):
              -  nekarājies  pāri malām;
              -  nestāvi gultā stāvus;
              -  nelēkā pa gultu;
              -  atrodies tikai savā gultā;
              -  netraucē citiem bērniem gulēt.
 1. Tualetē:
           - ievēro tualetes lietošanas noteikumus;
           - tualetes kabīnē  atrodies tikai viens.
 1. Par visu, kas tevi nomāc pasaki sev tuviem cilvēkiem, kuriem tu uzticies.

II. SPORTA ZĀLĒ, SPORTA NODARBĪBĀS , SPORTA LAUKUMĀ
      20. Uz nodarbību ej bez saspraudēm, ķēdītēm, krellēm un citām rotaslietām.
 1. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
 2. Uz sporta nodarbību ej tikai sporta apģērbā un apavos.
 3. Nodarbībā:
           - ievēro disciplīnu un kārtību;
           - skrien tikai norādītā virzienā;
           - neaizskar un netraucē citus bērnus;
           - klausi skolotāju un izpildi dotos uzdevumus.
     24. Vingrošanas rīkus un inventāru  izmanto atbilstoši  to pielietojumam, ar skolotājas atļauju un tās klātbūtnē.
     25. Sporta pasākumos  stadionā un sporta zālē ievēro pieaugušo norādījumus un tur esošos kārtības noteikumus, ar kuriem tiksi iepazīstināts.
     26. Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts ,lūdz pieaugušā palīdzību.

III.  MŪZIKAS NODARBĪBĀ
 1. Uz nodarbību ej piemērotos apavos, pa parketu kusties uzmanīgi, neslidinies. Slidinoties pa grīdu, vari pakrist un sāpīgi sasisties vai uzkrist draugam.
 2. Kustības ( skriet, lēkāt utt.) izpildi tikai ar skolotājas atļauju.
 3. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem.
 4. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju
 5. Ar mūzikas instrumentiem darbojies tikai skolotājas uzraudzībā, atbilstoši katra instrumenta pielietojumam.
 1. Atceries, ka ar mūzikas centru un citām elektroierīcēm darbojas tikai pieaugušie.
 2. Zāles dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikt ar rokām.
 
IV  CITOS IESTĀDES ORGANIZĒTAJOS  PASĀKUMOS
 1. Pasākumos:
           -   pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem- nešūpojies, negrozies, negrūsties, neaizskar citus;
           -   ievēro skolotājas norādījumus;
           -   aizliegts grūstīties ,patvaļīgi pārvietoties;
           -   ievēro noteikumus ieejot un izejot no zāles;
           -   neēd un nekošļā košļājamo gumiju.

 V.  PĀRVIETOŠANĀS PA KORIDORIEM UN KĀPNĒM
 1. Pa koridoriem  ej soļos, neslidinies, negrūsties un skaļi nesarunājies.
 2. Pa kāpnēm ej  ar apaviem kājās.
 3. Pa kāpnēm ej viens, turoties pie kāpņu margām.
 4. Mācies iet pāros, pa labo pusi.
 5. Pa kāpnēm ej lēnām un pa vienam pakāpienam, nelēkā, negrūsties.

  VI.  ĒDAMZĀLĒ
 1. Piesēdies pie galda uzmanīgi, negrūsties, netrokšņo.
 2. Uzmanīgi ēd ar dakšiņu.
 3. Esi  pieklājīgs, ēdot nesarunājies un netraucē pārējos bērnus.
 4. Atceries, ka trauki ir plīstoši un lauskas mēdz būt asas. Ar tām vari sagriezties.

  VII.  PERSONĪGĀ HIGIENA
 1. Lieto tikai savu ķemmi un kabatlakatiņu, zobu birstīti.
 2. Obligāti mazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēdienreizēm.
 3. Neņem mutē priekšmetus, kuri  bijuši otra mutē.
 4. Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus( higiēniskās lūpu krāsas).
 5. Neliec mutē nezināmas vielas, augus, dažādas lietas.

   VIII.   IESTĀDES TERITORIJĀ / LAUKUMOS
 1. Neatstāj skolas teritoriju viens.
 2. Uzturies tikai norādītajā vietā.
 3. Uz rotaļlaukumu ej pārī ar draugu, neskrien, negrūsties.
 4. Par katru negadījumu ( kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki skolotājai.
 5. Smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm.
 6. Staigājot laukumā ar basām kājām, esi uzmanīgs! Zālītē var atrasties bites vai citi kukaiņi, kuri var iekost.
 7. Ja svešs tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki pieaugušajam.
 8. Vingrošanas ierīces drīksti izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē.
 9. Slidkalniņš:
           -    uz slidkalniņa drīksti atrasties viens ;
           -    dodoties uz slidkalniņu – negrūsties.
 1. Šūpoles:
           -    neej aiz šūpoļu barjeras, ja kāds jau šūpojas;
           -    ievēro augstumu šūpojoties;
           -    šūpojoties neatlaid rokas;
           -    ja gadās izkrist, paliec mierīgi guļot, nepacel galvu līdz šūpoles atstājas.
 1. Līdzsvara baļķis:
           -    pārvietojies  pa vienam;
           -    izmanto sausā un siltā laikā.
 1. Kāpjamie rīki:
           -    neslidinies pa stieņiem, kuri tam nav paredzēti;
           -    kāpjot negrūsties;
           -    ziemā nemēģini likt mēli pie metāla rīkiem.

    IX. CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI
61. Pa ietvi ej pārī ar draugu pa ietves labo pusi.
62. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
63. Esi uzmanīgs ielu krustojumos.
64. Ielu šķērso tikai gājēju pārejā vai iepriekš pārliecinoties, ka netuvojas transporta līdzeklis.
65. Atceries, ka ejot pastaigā, kad laukā vairs nav gaišs, pie sava apģērba pieliec atstarotāju. Tā visi auto tevi redzēs.

X. UGUNSDROŠĪBA UN RĪCĪBA  ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS
 1. Dzirdot dūmu detektora signālu, nekavējoties dodies pie pieaugušā.
 2. Zini pateikt savu vārdu, uzvārdu, adresi.
 3. Ugunsgrēka, ārkārtas situāciju  gadījumā izpildi pieaugušo norādījumus.
 4. Nenes uz bērnudārzu līdzi sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam, saki pieaugušajam.
 5. Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.

 XI. ELEKTRODROŠĪBA
 1. Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes.
     73.  Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces ( radio, televizoru, cepeškrāsniņu un elektriskās eglīšu virtenes ) un   raustīt aiz vada.

XII.  PASTAIGAS, PĀRGĀJIENI, EKSKURSIJAS
 1. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus ( skat. Ceļu satiksmes noteikumi).
 2. Sadzirdi skolotājas teikto.
 3. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
 4. Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus.
 5. Nekad nepacel  un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c. priekšmetus, kā arī neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem.
 6. Spēlējies skolotājas norādītā vietā.
 7. Pastaigā gar ūdeņiem, ej pa ietves tālāko ( no ūdens) malu.
 8. Neej uz aizsalušām ūdens tilpnēm.
 9. Mācoties slidināties pa mākslīgi izveidotu ledus celiņu vai laukumu, centies noturēt līdzsvaru. Ja nokrītot sajūti asas sāpes, sauc pieaugušo.
 10. Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.
 11. Ievēro uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietās (patvaļīgi neatstāj savu grupu bērnus, negrūsties, skaļi neuzvedies)
 12. Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus.
 13. Pārgājienā un ekskursijās:
           -    neatstāj pasākuma vietu;
           -    neplūc un  nemēģini garšot  augus, ogas un sēnes;
           -    nestaigā basām kājām;
           -    nedzer ūdeni no atklātajām ūdens tilpnēm vai ūdens krāniem;
           -    nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību pieaugušajiem.
     87.  Uzvedības noteikumi autobusā:
-          pirms iekāpšanas transporta līdzeklī, atrodies tikai uz iekāpšanas
laukuma vai  pieaugušā norādītajā vietā;
           -    iekāp un izkāp no transporta līdzekļa tikai tad, kad tas ir pilnīgi apstājies;
-          transporta līdzeklī nedrīksti  traucēt vadītāju vai novērst  viņa
uzmanību – klaigāt, staigāt…;
           -    iekāp un izkāp  no autobusa tikai pa durvīm, kuras norādījis pieaugušais;
-          braucot nedrīksti mēģināt atvērt transporta līdzekļa durvis, logus
un izliekties pa tiem;
-          braukšanas laikā nedzer no pudelēm vai glāzēm, lai neaplietos
 vai netraumētu muti, zobus;
-          autobusā nedrīksti mētāties un darboties ar priekšmetiem, kuri var
ievainot draugus;
           -    autobusā nestāvi, bet sēdi savā vietā;
           -     ja ir nelabi vai kāda cita nepieciešamība, sauc pieaugušo;
           -    izkāpjot no autobusa, neskrien pāri ielai, ej pie pieaugušā.

  XIII.  PIRMĀ PALĪDZĪBA
    88.  Ja pēkšņi sajūti asas sāpes, sākas galvas reiboņi , paliek nelaba dūša, nekavējoties saki pieaugušajam.
    89.  Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis, neaiztiec pušumu, saki pieaugušajam.
    90.  Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties sauc pieaugušo.
    91.  Nekad  neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut  tev tos piedāvā draugs, jo tev tie var izrādīties bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to pieaugušajiem.

 Direktore                                                                                I.Ābeltiņa 
.  

Instrukcija Nr. 2

BĒRNU PASTAIGU GRUPU ORGANIZĒŠANA ĀRPUS IESTĀDES TERITORIJAS
Gulbenes novada Lizuma vidusskola
10.10.2013. 
SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Instrukcija „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus Iestādes teritorijas” (turpmāk- instrukcija) nosaka pastaigu organizēšanas kārtību un  darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas 5-6 g.v. bērnu pirmsskolas apmācības grupas (turpmāk-Iestādē), bērnu pastaigās ārpus  teritorijas .
Pastaigas laikā par bērnu dzīvību, veselību un drošību atbild Iestādes darbinieki, kuru pavada bērnus pastaigā.

 1. Pirms došanās pastaigā grupas pirmskolas izglītības skolotājas( turpmāk-skolotājas):
-          novērtē laika apstākļus, vai tie ir pieņemami pastaigai un vai bērni ir
atbilstoši saģērbti,
         -  izvērtē izvēlēto maršrutu, vai tas ir piemērots atbilstošai vecuma grupai,
         -  iepazīstina bērnus ar pastaigas maršrutu,
         -  pārrunā uzvedības noteikumus,
         -  pārrunā ceļu satiksmes noteikumu prasības.
 1. Pastaigas neorganizē:
-          ja gaisa temperatūra ir zemāka par -100C, bērniem, vecākiem
     par 3 gadiem,
         -      ja līst lietus, pūš stiprs vējš, u.c.
-          ja ir ļoti karsts laiks.Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez
      vieglas galvassegas (cepurītes, lakatiņi)
 1. Dodoties pastaigā skolotājai jāatzīmē pastaigu reģistrācijas žurnālā datums, pastaigas vieta (maršruts), iziešanas laiks un bērnu skaits, ar kuru viņa iziet pastaigā un atgriežas Iestādē.
 2. Bērnu grupu pastaigā ārpus Iestādes teritorijas (piem. Pārgājienā „Pa Jumiša takām”) jāpavada 2 pieaugušajiem (ja bērnu skaits lielāks par 10)- viens iet grupas priekšā, otrs aizmugurē, tās kreisajā pusē, līdzi ņemot sarkanus karodziņus.
 3. Bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju celiņiem vai gājēju un velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav, pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā pa pāriem.
Stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
 1. Dodoties pastaigā ārpus teritorijas, visam nepieciešamajam (rotaļlietām, priekšmetiem u.c.) jāatrodas pie pieaugušajiem rotaļlietām domātā somā vai tīklā.
 1. Dodoties pastaigā, jāatceras, ka nav ieteicams pastaigai izvēlēties ielas ar dzīvu satiksmi. Nedrīkst pieļaut pastaigas tuvu dzelzceļa sliedēm, nedrošām, būvēm, grāvjiem, lauztiem kokiem, ūdenskrātuvēm, tāpat nav pieļaujama bērnu rotaļāšanās to tuvumā. Kategoriski aizliegts bradāt un peldēties ūdenskrātuvēs!
      Pastaigājoties gar Lizuma dīķiem vai citām ūdens krātuvēm ,izvēlēties drošu attālumu no krasta- iet pa ietves  tālāko malu.
 1. Karstā laikā, ejot pastaigā, skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā ūdens (minerālūdens, atdzesēts vārīts ūdens) un pirmās palīdzības aptieciņa.
 1. Bērnus ragaviņās vai ratiņos drīkst vest tikai pa ietvi vai ceļa nomali.
 1. Bērnu grupai brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, bet, ja to nav, krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm (CSN II daļa 15. punkts)
 1. Ja bērnu grupa nepaspēj pāriet ceļu vai ielu un uz tās bīstamā tuvumā parādās transporta līdzeklis, skolotājai tas jāaptur, nostājoties ar seju pret to un paceļot sarkanu karodziņu.
 1. Pastaigas laikā, ejot pa ietvi vai brauktuves malu, nav pieļaujama bērnu grūstīšanās, skraidīšana, skaļa uzvedība.
 1. Bīstamā situācijā pārtraukt pastaigu, atgriezties iestādē un informēt direktoru.
 1. Traumu (nelaimes) gadījumā nodrošināt cietušajam bērnam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā.
Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu, nekavējoties ziņot medicīnas darbiniekam , lai saņemtu turpmākos norādījumus. Ja telefons nav pieejams, viens no pieaugušajiem dodas uz iestādi pēc palīdzības.
Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Pēc atgriešanās iestādē par traumu, nelaimes gadījumu nekavējoties informēt direktoru un bērna vecākus.
 1. Ar savu parakstu pastaigu žurnālā skolotāja apliecina, ka ir iepazinusies ar šo instrukciju un uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību pastaigas laikā.
 2. Instrukcija saistoša  Lizuma vidusskolas 5-6 g.v. bērnu pirmsskolas grupas darbiniekam.


Direktore                                                                                 I.ĀbeltiņaInstrukcija Nr. 3

CITU  IESTĀDES PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA PASĀKUMU LAIKĀ
Gulbenes novada Lizuma vidusskola

10.10.2014
SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Instrukcija „Citu Iestādes pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā (turpmāk- instrukcija) nosaka pasākumu organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas 5-6 g.v. bērnu pirmsskolas grupas  (turpmāk-Iestādē ) organizētajos pasākumos
Iestādes pasākumi  var tikt organizēti iestādes Zilajā zālē, Lielajā  zālē,  ārpus iestādes teritorijas ( sporta laukumā, kultūras centrā u.c. )
Pamatprasības:
    Atbildīgā persona – pasākuma vadītājs un nepieciešamais palīgu sastāvs tiek apstiprināts ar iestādes vadītājas rīkojumu. Ar rīkojumu var tikt apstiprināts arī pasākuma norises plāns.
    Atbildīgās personas funkcijas :
    - atbildēt par visa pasākuma norisi;
    - nodrošināt personīgu klātbūtni masu pasākumu laikā un instrukcijas par drošību masu pasākumu laikā ievērošanu;
    - nepieciešamības gadījumos informēt policiju par masu pasākumu norises laiku un vietu;
    - ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos masu pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību;
    - informēt Ceļu policiju par masu pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību un veselību .
1. Pirms masu pasākuma atbildīgā (s) persona (s), kura (s) organizē vai koordinē pasākumu, pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:
   - zāles, telpas, būves u.c. platības piemērotību – nepieļaut lielāku pasākuma dalībnieku skaitu par pieļaujamo;
   - ugunsdrošību – evakuācijas ceļiem jābūt brīviem ;
   - elektrodrošību.
2. Atbildīgā (s) persona (s) pirms pasākuma saskaņo ar Iestādes vadītāju masu pasākuma plānu, kurā norādīts –
   - norises laiks;
   - vieta;
   - aptuvenais dalībnieku skaits;
   - tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība ekspluatācijas drošības prasībām;
   - veicamie papildus drošības pasākumi;
   - citas ar pasākumu saistītās organizatoriskās prasības.
3. Atbildīgā (s) persona (s) vai palīgi pirms pasākuma veic zāles noformējumu ievērojot drošības prasības, vizuāli pārbauda krēslu drošību. Noformējumā izmantotajiem materiāliem, instalācijām jābūt drošām, stingri nostiprinātām.
4. Atbildīgā persona pirms pasākuma sniedz norādījumus grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem (turpmāk- skolotājas) par pasākuma norisi, bērnu nokļūšanu pasākuma vietā, norāda katras grupas atrašanās vietu pasākuma laikā un informē par pasākuma vietas atstāšanas kārtību.
5. Pirms pasākuma grupu pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas:
   - iepazīstina bērnus ar pasākuma norisi;
   - pārrunā uzvedības, drošības  noteikumus pasākuma laikā;
   - informē, kā notiks nokļūšana pasākumā un kā jārīkojas pasākumam beidzoties.
6. Pasākuma laikā par bērnu grupas drošību atbild grupas darbinieks –  skolotāja.
7. Pasākuma laikā bērniem jāatrodas norādītajā vietā, bez pasākuma vadītāja vai grupas darbinieka norādījumiem patvaļīga pārvietošanās nav atļauta.
8. Raudzīties, lai bērni pasākuma laikā negrūstītos, nedauzītu kājas pret grīdu u.tt., lai neapdraudētu savu vai citu bērnu drošību.
9. Pasākumam beidzoties ievērot iepriekš dotos norādījumus par organizētu pasākuma vietas atstāšanu.
10. Rīcība ārkārtas gadījumos:
    -  pasākuma organizatoriem, darbiniekiem ātri novērtēt radušos situāciju;
    -  nepieciešamības gadījumā veikt organizētu bērnu evakuāciju no pasākuma vietas;
    -  nepieļaut panikas rašanos, rīkoties atbilstoši darba aizsardzības instrukciju prasībām.
11. Par visiem pasākuma laikā konstatētajiem trūkumiem un bojājumiem ziņot iestādes direktorei.
12.Pēc pasākuma atbildīgā (s) persona (s) veic pasākuma vietas sakārtošanu.
13. Instrukcija saistoša Lizuma vidusskolas 5-6 g.v. bērnu pirmsskolas grupas darbiniekiem. 


Direktore                                                                                 I.Ābeltiņa 

.   Instrukcija Nr.4 
PĀRGĀJIENU UN EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA PASĀKUMA LAIKĀ
 Gulbenes novada Lizuma pagasts 
10.10.2013.
SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Instrukcija „Pārgājienu un ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākuma laikā (turpmāk- instrukcija) nosaka pārgājienu, ekskursiju organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas 5-6 g.v. bērnu pirmsskolas grupu (turpmāk-Iestādē ) organizētajos pasākumos .
Pārgājiena, ekskursijas laikā par bērnu veselību, dzīvību un drošību atbild Iestādes darbinieki, kuri organizē un vada pasākumu.

Pamatprasības:
  Atbildīgās personas – ekskursijas vai pārgājiena organizētāji tiek apstiprināti ar Iestādes direktores rīkojumu.
  Ekskursijas vai pārgājienus rīko  piedaloties direktores norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.
  Atbildīgo personu – ekskursijas vai pārgājiena organizētāju funkcijas:
  - atbildēt par visa pasākuma norisi;
  - nodrošināt Instrukcijas Nr.4. ievērošanu;
  - nodrošināt vecāku informēšanu par pārgājiena, ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām;
   - nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;
   - par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt direktoru un cietušā vecākus;
   - bīstamā situācijā pārtraukt pārgājienu, ekskursiju un informēt direktoru.
 1.    Pirms došanās pārgājienā vai ekskursijā atbildīgās personas direktoram iesniedz pieteikumu,  kurā norādīts pasākuma:
 1.1. laiks;( izbraukšanas un iespējamais atgriešanās, par kuru tiek informēti arī vecāki)
1.2. maršruts (garākiem maršrutiem pievienot aprakstu);
1.3.dalībnieku saraksts (ar vecāku rakstiskām atļaujām);
1.4. pārvietošanās veids;
1.5. saziņas iespējas (tel. nr. norāda pie atbildīgās personas paraksta).
 2.    Lai bērns varētu piedalīties grupas vai Iestādes rīkotajā pasākumā, vecāki rakstiski aizpilda ATĻAUJU, adresētu iestādes vadītājai, par bērna dalību pārgājienā/ekskursijā, kuru apstiprina ar savu parakstu.
 3.    Vecāki informē atbildīgās personas par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņiem.
 4.    Atbildīgās personas informē bērnu vecākus par nepieciešamību izvēlēties pasākumam un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas.
 5.    Pirms pārgājiena/ ekskursijas atbildīgā persona ( grupu skolotāja):
 5.1. iepazīstina bērnus ar maršrutu;
 5.2. pārrunā uzvedības , drošības noteikumus;
 5.3. pārrunā Ceļu satiksmes noteikumu prasības;
 5.4. informē par dabas aizsardzības prasībām par augiem, dzīvniekiem un to iespējamo bīstamību);
 5.5. novērtē laika apstākļu piemērotību pārgājienam/ ekskursijai.
 6.    Pirms došanās pārgājienā/ ekskursijā atrunāt kārtību, kādā tiks nodrošināti bērni ar dzeramo (ūdeni, sulu u.c.) un pārtiku.
 7.    Bērnu pārvadāšanas noteikumi:
7.1. pirmsskolas vecuma bērnus drīkst pārvadāt tikai pasažieru pārvadāšanai    paredzētajos transporta līdzekļos – autobusos, mikroautobusos, vieglajās automašīnās;
7.2. braukšanai paredzētajam transporta līdzeklim ir jābūt atbilstošā tehniskajā stāvoklī (apstiprinātam ar dokumentu, kuru lūdz uzrādīt pasākuma atbildīgā persona);
7.3. jāraugās, lai transporta līdzekļa vadītājs būtu pieredzējis un labi pārzinātu izvēlēto maršrutu. Nepieļaut bērnu pārvadāšanu, ja rodas aizdomas par transporta līdzekļa vadītāja atrašanos reibuma stāvoklī.
7.4. pārvadājot bērnu grupas, autobusā jāatrodas vismaz trijiem pieaugušajiem pavadoņiem. Šādam transporta līdzeklim priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei, kā norādīts Ceļu satiksmes noteikumu 192. punktā.
7.5.transporta līdzeklī nedrīkst pārvadāt lielāku pasažieru skaitu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs. Pasažieri jāpārvadā tā, lai tie netraucētu vadītāju un neierobežotu viņa redzamību.
7.6. ja bērnu pārvadāšanu veic vecāku piedāvātajā vieglajā automašīnā, kuras sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, vadās pēc Ceļu satiksmes noteikumu 148. punkta prasībām.
 7.7. gaidīt sabiedrisko pasažieru transporta līdzekli, autobusu atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet, ja to nav, - uz ietves vai ceļa nomales.
 7.8. bērniem atļauts iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transporta līdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai ceļa nomales puses. Autobuss pēc iespējas jāaptur vietā, kur nav intensīvas transporta līdzekļu kustības.
   7.9. bērnu iekāpšana un izkāpšana no transporta līdzekļa notiek tikai pa priekšējām durvīm atbildīgo personu uzraudzībā.
   7.10. pēc bērnu izkāpšanas no transporta līdzekļa, tos organizēti aizved uz paredzēto vietu, ievērojot visus bērnu grupas pārvietošanās noteikumus (Instrukcija Nr.2.)
 8.    Braukšanas laikā bērniem aizliegts:
 8.1. traucēt vadītāju vai novērst tā uzmanību;
 8.2. atvērt braucoša transporta līdzekļa durvis, logus un izliekties pa tiem;
 8.3.trokšņot, grūstīties, pārvietoties pa transporta līdzekli;
 8.4. dzert no pudelēm, glāzēm;
 8.5. mētāties ar priekšmetiem;
 8.6. atvērt apturēta transporta līdzekļa durvis, ja tas apdraud ceļu stiksmes drošību;
 8.7. darboties ar asiem priekšmetiem.
 9.    Ierodoties paredzētajā vietā, raudzīties, lai bērni ievērotu uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietās un patvaļīgi neatstātu grupu.
 10.  Ēšana un atpūta notiek organizēti, tam piemērotā vietā. Pēc ēšanas vieta jāsakopj.
 11.  Ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē un tikai šim nolūkam paredzētajās vietās. Ja tādas nav, tad tā ir jāizvēlas, ievērojot dabas aizsardzības prasības un jāiekārto apliekot to ar akmeņiem un apberot apkārt ar smiltīm. Ugunskuru bez pieaugušo uzraudzības atstāt nedrīkst.
 12.  Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus.
 13.  Gatavojot ēdienu, raudzīties, lai bērni atrastos drošā attālumā no uguns.
 14.  Pēc kurināšanas ugunskurs jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai neatjaunotos degšana.
15.  Pārgājiena/ ekskursijas laikā patvaļīgi bērniem aizliegts:
15.1. atstāt pasākuma vietu;
15.2. plūkt un garšot jebkādus augus, augļus u.c., lai novērstu saindēšanās un saslimšanas draudus;
15.3. novilkt apavus un staigāt basām kājām;
15.4. dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm, nezināma rakstura krāniem u.c..
 16.  Ja pasākuma laikā paredzētas kustību rotaļas, spēles vai citas specifiskas nodarbes, bērni jāiepazīstina ar drošības noteikumiem, kas jāievēro to laikā.
 17.  Atbildīgā persona nekavējoties informē bērnu vecākus, direktoru un attiecīgos operatīvos dienestus, ja tiek apdraudēta bērnu veselība vai dzīvība, kā arī nepieciešamības gadījumā organizē bērnu atgriešanos iestādē.
 18.  Jebkuras traumas gadījumā griezties pie  personas, kura ir atbildīga par pirmās palīdzības sniegšanu.
 19.  Atbildīgās personas ir atbildīgas par ekskursijā/ pārgājienā lietošanai izraudzītā rotaļu, sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai.
 20.  Instrukcija saistoša Lizuma vidusskolas 5-6 g.v. bērnu pirmsskolas grupas darbiniekiem.
Direktore                                                                                 I.Ābeltiņa

Instrukcija Nr.5

SPORTA NODARBĪBU UN SPORA PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA NODARBĪBU UN PASĀKUMU LAIKĀ
Gulbenes novada Lizuma pagastā

10.10.2014.                                                                                                                              
              SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”

Instrukcija „Sporta nodarbību un  pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un  pasākumu laikā (turpmāk- instrukcija) nosaka sporta nodarbību un  pasākumu organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas pirmsskolas grupu (turpmāk-Iestādē ) organizētajās  sporta nodarbībās un  pasākumos .
Sporta nodarbības un sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) organizē un vada pirmsskolas sporta skolotāja; grupu pirmsskolas izglītības skolotājas piedalās kā palīgi, lai palīdzētu nodrošināt precīzus fiziskās attīstības skolotājas norādījumus un sekotu bērnu drošībai. Piedaloties  sporta nodarbībās un sporta pasākumos, pedagogiem jābūt sporta apavos  un atbilstošā  apģērbā.

 1. Sporta nodarbības un sporta pasākumus rīko Iestādes sporta zālē, sporta laukumā vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
      Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta pasākumus, organizētāji ievēro Instrukcijas par izglītojamo drošību masu pasākumos prasības.
 1. Iestādes sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) rīko medicīnas darbinieka klātbūtnē vai Iestādes direktora norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.
 1. Pirmsskolas izglītības skolotāja ( turpmāk- skolotāja ) informē sporta  skolotāju par bērna veselības stāvokli katru reizi pēc slimības, traumas vai gadījuma, ja bērnam piemērojamas īpašas prasības.
      Pirms nodarbības sporta pasākuma skolotājām sekot, lai bērni noņemtu pulksteņus, aproces, ķēdītes, piespraudes un lai apģērbā nebūtu saspraudes, kas varētu apdraudēt bērnu drošību. Nodarbību laikā nav pieļaujama ēšana un košļājamo gumiju košļāšana.
 1. Pirms lietošanas pārbaudīt sporta inventāru, lai tas ir darba kārtībā. Bojātu inventāru nelietot!
 1. Sporta nodarbībās, sporta pasākumos bērniem un klātesošajiem darbiniekiem jābūt nodarbību specifikai un gadalaikam atbilstošā:
            - sporta tērpā vai sporta nodarbībām piemērotā tērpā;
            - sporta apavos. Sporta apaviem jābūt ērtiem, tīriem, sausiem.
 1. Āra sporta nodarbības, sporta pasākumi notiek atbilstošos laika apstākļos, kas neapdraud bērnu veselību un drošību.
 1. Nodarbību gaitā skolotāju uzdevums ir raudzīties, lai:
               - bērni ievēro disciplīnu;
              - apzināti netraucētu citus bērnus;
            - precīzi izpildītu dotos norādījumus.
            - ar savu rīcību neapdraud savu vai citu bērnu drošību.
 1. Lietojot sporta inventāru, raudzīties, lai tas tiktu lietots atbilstoši specifikai un veicamajam uzdevumam.
 1. Vingrošanas rīkus, inventāru drīkst izmantot tikai ar skolotāja atļauju un tās klātbūtnē.
 1. Pēc uzdevuma izpildes izmantotais inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā, lai tas netraucētu un neradītu bīstamas situācijas.
 1. Iepazīstinot bērnus ar jauniem vingrojumu kompleksiem, sporta spēlēm, informēt par to noteikumiem un specifiskajām drošības prasībām.
 1. Iestādes sporta  skolotāja ir atbildīga par nodarbībās izmantojamo rotaļu, sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai.
 1. Sasitumu, mežģījumu u.c. traumu gadījumos nekavējoties vērsties pie medicīnas darbiniekiem, lai saņemtu turpmākus norādījumus. Par radušos traumu informēt direktori un bērna vecākus.
Iestādes  sporta  skolotāja nodrošina Instrukcijas nr.5 ievērošanu nodarbību vai sporta pasākumu laikā.
 1.  Instrukcija saistoša Lizuma vidusskolas 5-6 g.v. bērnu  pirmsskolas grupas darbiniekiem.

Direktore                                                                                 I.ĀbeltiņaInstrukcija Nr.6

BĒRNU GRUPU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN UZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA IESTĀDES TERITORIJĀ

Gulbenes novada Lizuma pagasts

10.10.2013.
SASKAŅĀ AR IZGLĪTĪBAS LIKUMA 14. PANTA 21. PUNKTU,
 MINISTRU KABINETA  2009. GADA 24. NOVEMBRA  NOTEIKUMIEM
 NR.1338. „KĀRTĪBA , KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS”
Instrukcija „Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana Iestādes teritorijā (turpmāk- instrukcija) nosaka aktivitāšu un uzraudzības organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Lizuma vidusskolas 5-6 g.v. bērnu  pirmsskolas grupu (turpmāk-Iestādē ) organizētajās darbībās.
Bērnu aktivitātes iestādes teritorijā tiek organizētas no rīta  un pēcpusdienā, ievērojot dienas režīmu atbilstoša bērnu vecuma grupai un gadalaiku īpatnības.
 1. Rotaļas, pastaigas, sporta aktivitātes iestādes teritorijā organizē grupu pirmsskolas izglītības skolotājas (turpmāk- skolotāja), sporta skolotāja. Bērnus uzrauga un par bērnu drošību atbild darbinieki, kuri atrodas ar bērniem laukumos. Bērnus Iestādes teritorijā stingri aizliegts atstāt bez pieaugušā uzraudzības, kā arī ļaut vieniem pārvietoties pa teritoriju!
 1. Pirms došanās uz laukumu, grupu skolotājas:
        -  Novērtē laika apstākļus, vai tie ir pieņemami bērnu aktivitātēm svaigā gaisā un vai bērni ir atbilstoši ģērbti;
        -  pārrunā uzvedības , drošības noteikumus;
        -  izvēlas āra rotaļlietas, inventāru, atbilstošu aktivitātēm.
 1. Aktivitātes neorganizē:
        -  ja gaisa temperatūra ir zemāka par -100C, bērniem, vecākiem par 3 gadiem,
        -  ja līst lietus, pūš stiprs vējš u.c.
 1. Bērnu grupas atļauts vest uz laukumiem tikai dienas gaišajā laikā.
 1. Bērni teritorijā tiek izvesti sekojoši:
bērni iet laukā kopā ar pirmsskolas izglītības skolotāju, kad saģērbušies visi bērni.
 1. Uz laukumiem teritorijā bērni dodas organizēti pa pāriem, negrūstoties un neskrienot.
 2. Dodoties uz laukumiem, bērni drīkst nest tikai tādas rotaļlietas, priekšmetus, kuri neapdraud viņu drošību.
 3. Karstā laikā skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā dzeramais ūdens.
 4. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas (lakatiņi, cepurītes).
 5. Rotaļāties smilšu kastēs bērni drīkst tikai siltā laikā. Raudzīties, lai smiltis nebūtu aukstas un slapjas. Pēc rotaļāšanās smilšu kaste jāsakopj un jāpārklāj ar pārsegumu.
 6. Iestādes darbinieki, kuri pieskata bērnus iestādes teritorijā (laukumos) ir atbildīgi par aktivitātēs izmantojamo rotaļlietu, rotaļu celtņu, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai. Neļaut bērniem izmantot  bojātu inventāru, atribūtus u.c..
 7. Raudzīties, lai rotaļu zonā neatrastos bērniem bīstamas lietas – aerosolu flakoni, pudeles, atlūzas, naglas u.c. bīstamas lietas, kas var apdraudēt bērnu un pašu drošību.
 8. Skolotāja nosaka kārtību, kādā bērni izmanto rotaļu inventāru, lai nodrošinātu bērnu drošību:
         -  vingrošanas ierīces, šūpoles bērni drīkst izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē;
         -  uz slidkalniņa drīkst atrasties tikai viens bērns;
         -  stingri aizliegts bērniem tuvoties šūpolēm laikā, kad tās tiek lietotas.
 1. Jebkuras traumas gadījumā vērsties pie medicīnas darbinieka. Gadījumos, kad medicīnas darbinieks nav sasniedzams, nelielu traumu gadījumos, pirmo medicīnisko palīdzību sniedz pirmsskolas skolotāja vai cits darbinieks.
Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu vai citu nopietnu traumu, nekavējoties ziņot  medicīnas darbiniekam, lai saņemtu turpmākos norādījumus. Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Par traumu, nelaimes gadījumu nekavējoties informēt direktoru un bērna vecākus.
 1. No grupas laukumiem darbinieki bērnu nodod vecākiem vai personai, kas pilnvarota bērnu izņemt. Par to vecāks veic ierakstu žurnālā.  Bērns svešām personām tiek izdots tikai pēc vecāku iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Bērnu neizdot iereibušām personām, kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem.
 2. Bērnam nekādā gadījumā nedrīkst atļaut vienam atstāt Iestādes teritoriju arī pēc vēcāku mutiska vai rakstiska lūguma.
 3. Gadījumā, ja bērns patvaļīgi atstājis Iestādes teritoriju, tiek norīkoti darbinieki viņu meklēt, par pazušanu tiek ziņots vecākiem, nepieciešamības gadījumā – policijai.
 4. Par konstatētajiem inventāra, rotaļu celtņu, atribūtu bojājumiem ziņot Iestādes pārzinim.
 5. Instrukcija saistoša Lizuma vidusskolas  5-6 g.v. bērnu pirmsskolas grupas darbiniekiem.
 Direktore                                                                                            I.Ābeltiņa

Gulbenes  novada  dome
LIZUMA VIDUSSKOLA
Reģ.Nr. 4413900963
„Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV - 4425
Tālr.64473732, fakss 64473732, e-pasts: lizuma.vidusskola@gulbene.lv

APSTIPRINĀTS
Gulbenes novada domes
2013.gada 28.novembra sēdē (prot.Nr.18,8.§)

LIZUMA VIDUSSKOLAS
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas
8. punktu,  Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9. pantu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Gulbenes novada Lizuma vidusskola (turpmāk – Skola) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai.
1.2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi izglītības jomu reglamentējoši normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.
1.3 Skolai ir zīmogi ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Gulbenes novada ģerboņa attēlu un Skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. Skolai ir sava simbolika – karogs, logo un himna. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
1.4. Skolas juridiskā adrese: „Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV 4425.
1.5. Skolas struktūrshēma noteikta Skolas nolikuma pielikumā.

2. DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI
2.1. Skolas darbības mērķi ir :
2.1.1.veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu;
2.1.2.sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un morāles vērtībām.
2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
2.3. Skolas galvenie uzdevumi ir :
2.3.1.īstenot licencētās vispārējās pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmas;
2.3.2.nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
2.3.3.izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
2.3.4.racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
2.3.5.sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem izglītojamajiem;
2.3.6.sadarboties ar pagasta un novada institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
2.3.7.ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

3. ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
3.1. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.
3.2. Skola īsteno šādas izglītības programmas:
3.2.1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 011011111;
3.2.2.Vispārējās pamatizglītības izglītības programma, kods 21011111;
3.2.3.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011;
3.2.4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011;
3.2.5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātienes), kods 31011013.
3.3. Skola var īstenot interešu izglītības programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

4. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA
4.1. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
4.2. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
4.3. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākumu un beigu laiku nosaka Ministru kabineta noteikumi.
4.4. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.
4.5. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.
4.6. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.
4.7. Mācību stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var veikt Skolas direktors vai direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un izglītojamos.
4.8. Fakultatīvās nodarbības pamatskolā tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, tās tiek organizētas, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku iesniegumiem un izglītības iestādes iespējām.
4.9. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Skola veido interešu izglītības nodarbību sarakstu.
4.10. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darbdienas.
4.11. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1.- 4. klašu izglītojamajiem var tikt organizēta pagarinātās dienas grupa (turpmāk – grupa). Grupas darbību nosaka Skolas direktora apstiprināta dienas kārtība.
4.12. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts izglītības standartu prasībām un Skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
4.13. Pedagoģiskā padome var ieteikt skolas direktoram izglītojamos apbalvošanai par mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbību.
4.14. Klases audzinātājs organizē četras klases stundas (kontaktstundas) mēnesī, šajās stundās tiek tealizēts
izglītības iestādes audzināšanas programmas obligātais saturs un plānotas pēc izglītojamo vajadzībām (lietderīgais darbs, sarunu galds, praktiska nodarbība utml.) pašizaugsmei, pašrealizācijai un pašorganizācijai.
4.15. Mācību gada laikā klase var izmantot ne vairāk kā 5 mācību dienas mācību ekskursijām, pārgājieniem, olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu pasākumu organizēšanai, uzskaitot šo laiku kā mācību darba organizācijas alternatīvās formas.
4.16. Mācību laikā vidusskolā izglītojamajiem ir jāizstrādā viens zinātniski pētnieciskais darbs jebkurā no apgūstamajiem mācību priekšmetiem. Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu veikšanas kārtība un vērtēšana ir noteikta Skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.

5. SKOLAS DOME, PADOMES, KOMISIJAS , PAŠPĀRVALDE UN CITAS STRUKTŪRVIENĪBAS
5.1. Skolas dome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Reglamentā par skolas domes darbību.
5.2. Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi Skolā strādājošie pedagogi, bibliotekārs un sociālais pedagogs. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Reglamentā par  pedagoģiskās padomes darbību.
5.3. Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijās ar Skolas direktora rīkojumu. Detalizēti metodisko komisiju sastāvu, darba kārtību un uzdevumus nosaka Reglaments par metodisko komisiju darbību.
5.4. Izglītojamo padome ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Skolas vadības atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Reglamentā par izglītojamo padomes darbību.
5.5. Metodiskā padome tiek izveidota izglītības procesa organizēšanas, īstenošanas un vērtēšanas kvalitātes nodrošināšanai. Metodisko padomi veido direktors, metodisko komisiju vadītāji ,to vada direktores vietniece izglītības jomā. Metodiskās padomes sastāvu, darba kārtību un uzdevumus nosaka skolas Reglaments par metodiskās padomes darbību.
5.6. Ekspertu komisija tiek izveidota kā padomdevējs arhīva darba organizēšanā, kas izvērtē dokumentu atlasi glabāšanai vai iznīcināšanai saskaņā ar valstī noteikto kārtību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Kārtībā par ekspertu komisijas darbību.
5.7. Pedagogu radošā darba grupas tiek veidotas dažādu aktuālu mācīšanas, mācīšanās, audzināšanas un citu jautājumu risināšanai. Radošās darba grupu izveidošanu un darbību regulē Skolas reglaments par radošā darba grupu darbību .
5.8. Nevalstiskā organizācija „Lizuma vidusskolas attīstības biedrība'' ir bezpeļņas organizācija – biedrība, kas apvieno biedrus pēc brīvprātības principa, lai organizētu sabiedriskā labuma aktivitātes, veicinātu mūžizglītību. Biedrības darbību reglamentē tās statūti.

6. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un detalizēti Skolas iekšējās kārtības noteikumi.
6.2. Skolu vada direktors, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no tā Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
6.3. Detalizēti Skolas pedagogu (tai skaitā direktora, direktora vietnieku) tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas darba kārtības noteikumi, darba līgumi un amatu apraksti.
6.4. Skolas tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba likumā, Skolas darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amata aprakstos.
6.5. Skolas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

7. SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA,SKOLAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA, ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA
7.1. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina Skolas direktors:
7.1.1. Skolas darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar skolas arodbiedrību;
7.1.2. Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju;
7.1.3. Skolas attīstības plānu un grozījumus, saskaņojot Skolas domē .
7.1.4. Reglamentu par Skolas domes darbību un grozījumus tajā, saskaņojot  Skolas domē.
7.1.5. Skolas iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus, saskaņojot Skolas pedagoģiskajā padomē un Skolas domē.
7.1.6. Reglamentu par izglītojamo padomes darbību un grozījumus, saskaņojot Skolas domē .
7.1.7. Reglamentu par  pedagoģiskās padomes darbību un grozījumus, saskaņojot  Skolas pedagoģiskajā padomē.
7.1.8. Reglamentu par  metodiskās padomes darbību un grozījumus, saskaņojot Skolas pedagoģiskajā padomē.
7.1.9.  Reglamentu par metodisko komisiju darbību un grozījumus, saskaņojot metodiskajā padomē.
7.1.10. Reglamentu par bibliotēkas darbību un grozījumus, saskaņojot metodiskajā padomē.
7.1.11. Reglamentu par internāta darbību un grozījumus, saskaņojot Skolas domē.
7.1.12. Kārtību par  ekspertu komisijas darbību.
7.1.13. Gada darba plānu, saskaņojot Skolas domē, Skolas pedagoģiskajā padomē.
7.1.14. Reglamentu par radošo darba grupu darbību un grozījumus, saskaņojot metodiskajā padomē.
7.1.15. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un grozījumus, saskaņojot Skolas pedagoģiskajā padomē.
7.1.16. Audzināšanas programmu, saskaņojot  Skolas pedagoģiskajā padomē.
7.1.17. Iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot Skolas domē.
7.1.18. Kārtību, kādā organizējami skolas eksāmeni un grozījumus, saskaņojot Skolas pedagoģiskajā padomē
7.1.19. Pedagoģiskā procesa organizācijas dokumentu aizpildes kārtību un grozījumus, saskaņojot  Skolas pedagoģiskajā padomē.
7.1.20. Reglamentu par skolas konferences darbību un grozījumus, saskaņojot  Skolas domē.
7.1.21. Kārtību par stipendijas „Labākais skolēns” piešķiršanu un grozījumus, saskaņojot Skolas domē.
7.1.22. Reglamentu par arhīvu.
7.1.23. Skolvadības informatīvās sistēmas iekšējo datu aizsardzības kārtību.
7.2. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.
7.3. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.
7.4. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātajam – Gulbenes novada domē.

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA, UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
8.1. Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas īstenošana tiek finansēta no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka ar Skolas direktora rīkojumu.
8.2. Skolas finansējuma avoti ir:
8.2.1.valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu";
8.2.2.pašvaldības budžets;
8.2.3.papildu finanšu līdzekļi.
8.3. Papildu finanšu līdzekļus Skola var saņemt:
8.3.1.no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu vai dāvinājuma veidā;
8.3.2.sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
8.3.3.veicot saimniecisko darbību.
8.4. Skolas saimnieciskās darbības un sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldību budžeta ikgadējo asignējumu aprēķinu.
8.5. Par ziedojumiem, kas saņemti Skolā mantas veidā (dāvinājumi), sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē, un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
8.6. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.
8.7. Skolas finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta, un to uzskaiti nodrošina Lizuma pagasta pārvaldes grāmatvedībā.
8.8. Izglītības iestādē ēdināšanu nodrošina dibinātājs saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Gulbenes novada domes normatīvajiem aktiem. Ēdināšanas kārtība noteikta Lizuma vidusskolas iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumos.
8.9. Skola sniedz izglītojamajiem internāta pakalpojumus. Internāta darbību nosaka Reglaments par internāta darbību.
8.10. Skolas direktoram, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, kas regulē publiskos iepirkumus, ir tiesības slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu nepieciešamo darbu veikšanu Skolā.
8.11. Skola var sniegt ārpusstundu darba, telpu nomas pakalpojumus, rīkot kursus, sniegt maksas pakalpojumus un veikt citu saimniecisko darbību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. Skolas maksas pakalpojumi un saimnieciskā darbība tiek saskaņota ar Dibinātāju.

9. SKOLAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA
9.1. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

10. SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Skolas nolikumu vai grozījumus Skolas nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Dibinātājs.
10.2. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt:
10.2.1. pēc Dibinātāja ierosinājuma;
10.2.2. pēc Skolas domes ierosinājuma;
10.2.3. pēc Skolas pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

11. CITI BŪTISKI NOTEIKUMI
11.1. Skola atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam un Izglītības un zinātnes ministrijā.
11.2. Skola savā darbībā ievēro Ministru kabineta noteiktās drošības un higiēnas normas izglītības iestādēm.
11.3. Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam "Par ugunsdrošību" .

Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Lizuma vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta sēdē (prot.Nr 6, 38 §).

 Nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Gulbenes novada domē. 
                        Direktore                                                                     I. Ābeltiņa
Instrukcija Nr.7

   FOTOGRAFĒŠANAS, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANAS KĀRTĪBA  IESTĀDĒ
  Gulbenes novada Lizuma pagastā
10.10.2013.                                                                                                      


                   Kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Lizuma vidusskolas pirmsskolas grupās, kas izdota saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.,7.pantu, Civillikuma 177. pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.,9. pantu un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, izglītojamo (turpmāk- bērns) likumiskajiem pārstāvjiem - vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – vecāki) un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības Iestādē.
  
1.       Bērnu personu fotogrāfiju (attēlu) izmantošana ar/bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu Iestādes interneta mājas lapā, avīzē, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai kā citādi ir pieļaujama  ar vecāku rakstisku piekrišanu. Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ievērojot visas bērnu tiesības un apstrādes principus.
 2.     Iestādes  darbiniekiem  nav  atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas, video, ja vecāks nav devis savu piekrišanu.
 3.       Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem:
 3.1.   ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – nodarbības, pasākuma - analīzei,
 3.2.   saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.punktu,
3.2.1.     ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio u.c.) noformēšanai,
 3.2.2.     žurnālistiskiem mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citā preses izdevumā ilustrēšanai vai sižetu sagatavošanai masu medijos.
 4.      Iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar Iestādes direktoru un bērnu vecākiem, studiju vai zinātniskiem pētījumiem.
5.        Bērnu vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Iestādes direktoru:
5.1.   personiskām vajadzībām,
5.2.   grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē.
 6.      Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar Iestādes direktora atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.
 7.      Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.
 8.      Iestādes  darbiniekiem  nav  atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas sociālajos tīklos bez vecāku piekrišanas.
 9.      Iestādes mājas lapas administrēšanu veic ar Iestādes vadītājas rīkojumu nozīmēts(-i) Iestādes darbinieks(-i), kurš(-i) atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.
 10.   Ar šo kārtību bērnu vecāki tiek iepazīstināti kopā ar Iekšējās kārtības noteikumiem.


  Direktore                                                                               I.Ābeltiņa


                                                                                                                            
                                                                                                                       
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru